Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 19 Pháp lệnh luật sư năm 2001 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật luật sư về sau.

Theo quy định của Luật luật sư thì tổ chức hành nghề luật sư bao gồm Công ty luật và Văn phòng luật sư. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được quy định cụ thể trong Luật luật sư. Trường hợp có thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động mới.

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 35 Luật Luật sư 2006 thì thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được quy định cụ thể như sau: - Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt ...

Trong năm 2002, việc đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh được quy định tại Điều 20 Pháp lệnh luật sư năm 2001 như sau: 1. Hồ sơ đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh gồm có: a) Đơn đăng ký hoạt động; b) Hợp đồng thành lập đối với Văn phòng luật sư do một số luật sư thành lập hoặc Điều lệ đối với Công ty luật hợp danh; c) Danh sách luật sư sáng lập viên; d) Bản ...