Biểu mẫu thông báo về trị giá hải quan

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/10/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cho tôi hỏi biểu mẫu thông báo về trị giá hải quan được quy định như thế nào? Cảm ơn!

  • Theo Phụ lục Thông tư 60/2019/TT-BTC quy định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu thì nội dung này được quy định như sau:

   Mẫu số 04/TGHQ

   TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
   TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VB
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……./TB- tên viết tắt cơ quan ban hành văn bản

   …….., ngày….tháng....năm....

   THÔNG BÁO

   Về trị giá hải quan

   Kính gửi: Công ty…….. (ghi tên người nhập khẩu, mã số thuế, địa chỉ).

   Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

   Căn cứ Thông tư số …… ngày ... sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

   Trên cơ sở…….;

   Cục (hoặc Chi cục)……………….thông báo xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu, cụ thể như sau:

   STT

   Số, ngày tờ khai

   Mã số HS

   Mô tả hàng hóa

   Đvt

   Trị giá khai báo (USD)

   Cơ sở bác bỏ trị giá khai báo

   Trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định (USD)

   Phương pháp xác định trị giá hải quan

   Cơ quan hải quan …… thông báo để Công ty ……. biết và thực hiện./.


   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Lưu: VT, đơn vị soạn thảo.

   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ”
   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn