Phân công nhiệm vụ cụ thể chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/11/2022

Phân công nhiệm vụ cụ thể chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào? Danh mục nhiệm vụ đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng biển đổi khí hậu để thực hiện quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam? Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • 1. Phân công nhiệm vụ cụ thể chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

   Tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022' onclick="vbclick('8364C', '382123');" target='_blank'>Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định phân công nhiệm vụ cụ thể chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

   TT

   NỘI DUNG CÔNG VIỆC

   CƠ QUAN CHỦ TRÌ

   CƠ QUAN PHỐI HỢP

   CẤP TRÌNH

   THỜI HẠN

   I

   NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

   1

   Tổ chức lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

   Bộ Xây dựng

   Các bộ, ngành và địa phương

   Thủ tướng Chính phủ

   2022 - 2023

   2

   Tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý kiến trúc

   Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

   Các cơ quan có liên quan

   Cấp có thẩm quyền theo pháp luật

   2022 - 2025

   3

   Tổng kết, đánh giá mô hình Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội.

   Bộ Xây dựng

   Các bộ, ngành và địa phương

   Thủ tướng Chính phủ

   2025

   Tổng kết mô hình tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; đề xuất mô hình quản lý vùng đô thị phù hợp cho giai đoạn 2021 - 2030

   Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   4

   Tổ chức lập quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

   Bộ Nội vụ

   Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan

   Thủ tướng Chính phủ

   2025

   II

   ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI, LIÊN KẾT, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

   (Các nhiệm vụ từ nhiệm vụ 5 đến nhiệm vụ 18 về đầu tư phát triển được cụ thể tại Phụ lục III)

   III

   XÂY DỰNG CÁC NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH

   19

   Sơ kết việc thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo các Nghị quyết của Quốc hội

   Bộ Nội vụ; Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

   Các Bộ: Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan

   Cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật

   2023

   20

   Xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển đô thị

   Bộ Xây dựng

   Các Bộ: Nội vụ và các bộ, ngành liên quan

   Thủ tướng Chính phủ

   2025

   21

   Rà soát quy hoạch giao thông bảo đảm thông suốt và liên kết vùng

   Bộ Giao thông vận tải

   Các Bộ: Xây dựng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các bộ, ngành liên quan

   Thủ tướng Chính phủ

   Thực hiện định kỳ theo quy định pháp luật

   22

   Nghiên cứu mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quản lý đô thị

   Bộ Công an

   Các bộ, ngành và địa phương

   Thủ tướng Chính phủ

   2025

   IV

   XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

   23

   a) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật điều chỉnh về Quy hoạch đô thị và nông thôn

   Bộ Xây dựng

   Các bộ, ngành và địa phương

   Quốc hội

   2023 - 2025

   b) Nghiên cứu đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị

   Thủ tướng Chính phủ

   2023 - 2025

   24

   Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị

   Bộ Xây dựng

   Các bộ, ngành và địa phương

   Quốc hội

   2023 - 2025

   25

   Xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi)

   Bộ Xây dựng

   Các bộ, ngành và địa phương

   Quốc hội

   2023 - 2025

   26

   Xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

   Bộ Xây dựng

   Các bộ, ngành và địa phương

   Quốc hội

   2023 - 2025

   27

   Nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước

   Bộ Xây dựng

   Các bộ, ngành và địa phương

   Quốc hội

   2023 - 2025

   28

   Nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm

   Bộ Xây dựng

   Các bộ, ngành và địa phương

   Quốc hội

   2024 - 2026

   29

   a) Nghiên cứu, rà soát Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi, bổ sung)

   Bộ Tài chính

   Các bộ, ngành và địa phương

   Quốc hội

   Thực hiện sau khi có ý kiến kết luận của Bộ Chính trị về nội dung phân cấp ngân sách

   b) Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế, phí liên quan đến bất động sản

   Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp

   Cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật

   2023 - 2025

   30

   Xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi)

   Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   Các bộ, ngành và địa phương

   Quốc hội

   2024 - 2030

   31

   Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

   Bộ Tài nguyên và Môi trường

   Các bộ, ngành và địa phương

   Quốc hội

   2023 - 2024

   32

   Rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững

   Bộ Khoa học và Công nghệ

   Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan

   Cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật

   2023 - 2030

   33

   Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù:

   a) Hoàn thiện các chính sách xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng về bảo vệ nguồn nước, quản lý chất thải, sử dụng tài nguyên, đất đai theo đặc điểm từng vùng miền

   Bộ Tài nguyên và Môi trường

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ, ngành có liên quan

   Cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật

   2023 - 2030

   b) Triển khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế; triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao hiệu quả phát triển Khu công nghiệp và Khu kinh tế trong giai đoạn tới; đề xuất cơ chế chính sách về việc tích hợp các quy hoạch về tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu với đô thị trong quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia; cơ chế chính sách về xây dựng dữ liệu thông tin, cập nhật thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu vùng, quốc gia

   Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   Các bộ, ngành và cơ quan liên quan

   Cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật

   2023 - 2030

   2. Danh mục nhiệm vụ đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng biển đổi khí hậu để thực hiện quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam?

   Tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022' onclick="vbclick('8364C', '382123');" target='_blank'>Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định danh mục nhiệm vụ đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng biển đổi khí hậu để thực hiện quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

   TT

   Nhiệm vụ

   Cơ quan chủ trì

   Nguồn vốn

   Thời gian thực hiện

   5

   Tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc lập, thẩm định, phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và chương trình phát triển đô thị từng đô thị

   - Đến năm 2025 hoàn thành rà soát, phủ kín quy hoạch chung tại các đô thị; phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc tại các đô thị vừa và lớn; đến năm 2030, tối thiểu phủ kín quy hoạch phân khu các khu vực trung tâm, khu vực dự kiến phát triển và khu vực dự kiến thành lập mới đơn vị hành chính đô thị (quận, phường)

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật

   Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác

   2022 - 2030

   - Thực hiện 100% các đô thị từ loại IV trở lên có Chương trình phát triển đô thị

   - Rà soát, lập Chương trình phát triển đô thị cho 100 đô thị tiêu biểu, có khả năng chống chịu, giảm phát thải, thông minh, có bản sắc và hoàn thiện điều kiện hạ tầng đô thị

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

   2023

   6

   Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các đô thị.

   - Cây xanh đô thị: phát triển tăng thêm ít nhất 30 triệu m2 cây xanh tại các đô thị loại III, II, I và 10 triệu m2 cây xanh công cộng tại các đô thị loại đặc biệt

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các bộ ngành liên quan

   Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác

   2022 - 2030

   - Giao thông đô thị phát triển tăng thêm ít nhất 400 km2 đất giao thông đô thị.

   - Thoát nước và xử lý nước thải đô thị: tối thiểu tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại các đô thị loại II trở lên đạt 40% - 45% năm 2030.

   7

   Cải tạo, chỉnh trang các đô thị vừa và lớn từ loại III trở lên

   - Ít nhất 130 đô thị từ loại III trở lên hoàn thiện các tiêu chuẩn hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị.

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các bộ ngành liên quan

   Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác

   2022 - 2030

   - Cải tạo chỉnh trang khu vực khoảng 700 phường thuộc đô thị từ loại III trở lên đạt chuẩn.

   8

   Thí điểm thực hiện các dự án tái thiết đô thị và nghiên cứu đề xuất thí điểm các mô hình đột phá, đổi mới sáng tạo

   Thí điểm lựa chọn vị trí, thực hiện dự án tái thiết đô thị tại khu vực trung tâm, tạo khu vực động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị; thí điểm các mô hình đột phá, đổi mới sáng tạo thu hút đầu tư phát triển đô thị tại 6 - 8 đô thị trung tâm cấp vùng

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các bộ ngành liên quan

   Thực hiện theo các đề án riêng

   2022 - 2030

   9

   Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, liên vùng

   - Đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật đầu mối, các dự án cấp nước, xử lý rác thải liên vùng theo quy hoạch vùng, ưu tiên khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

   - Đầu tư khép kín các đường vành đai, đường xuyên tâm, hệ thống giao thông công cộng đồng bộ có sức chở lớn, bến, bãi đỗ xe tại các đô thị.

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các bộ ngành liên quan

   Thực hiện theo các đề án riêng

   2022 - 2030

   10

   Đầu tư phát triển đảm bảo an sinh nhà ở

   Thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo an sinh nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị trên cả nước đạt tối thiểu 28 m2 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 32 m2.

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan

   Thực hiện theo các đề án riêng

   2022 - 2030

   11

   Xây dựng, phát triển đô thị thông minh

   Thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên đến năm 2025, các nhiệm vụ giải pháp đến năm 2030 theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông

   Thực hiện theo các đề án riêng

   2022 - 2030

   12

   Xây dựng, phát triển đô thị có năng lực chống chịu, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển các công trình xanh, khu đô thị xanh trong đô thị, đảm bảo chất lượng môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh

   Thực hiện các chương trình, dự án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của 140 đô thị.

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan

   Thực hiện theo các đề án riêng

   2022 - 2030

   13

   Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các khu vực nông thôn đô thị hóa

   Đầu tư xây dựng phát triển mới khoảng hơn 5.000 ha đất xây dựng đô thị, bao gồm các khu vực nông thôn đô thị hóa được công nhận đạt đô thị loại V.

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   Theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia

   2022 - 2025

   14

   Rà soát tổng thể, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các đô thị

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác

   2030

   15

   Hạn chế xe cá nhân và khuyến khích các phương tiện giao thông công cộng, thân thiện môi trường

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp Bộ Giao thông vận tải

   Thực hiện theo đề án cụ thể

   2030

   16

   Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị

   Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp và cơ quan liên quan

   Thực hiện theo đề án cụ thể

   2030

   17

   Đề xuất các biện pháp kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí

   Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các bộ ngành liên quan

   Thực hiện theo đề án cụ thể

   2030

   18

   Mô hình bảo đảm phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở tại đô thị

   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp Bộ Y tế và các bộ ngành, địa phương

   Thực hiện theo đề án cụ thể

   2030

   3. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào?

   Tại Tiểu mục 3 Mục III Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022' onclick="vbclick('8364C', '382123');" target='_blank'>Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:

   - Chủ trì xây dựng tổng mức và cân đối vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước; xây dựng định hướng thu hút và sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi; hướng dẫn các cơ quan chủ quản xây dựng danh mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA, vốn vay ưu đãi, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực cho thực hiện mục tiêu Chương trình hành động.

   - Chỉ đạo tổ chức định kỳ điều tra, thống kê quốc gia việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể được yêu cầu tại Nghị quyết số 06-NQ/TW.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn