Nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/11/2022

Nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn được quy định như thế nào? Đối với nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ lưu trữ bao gồm những giấy tờ gì? Hồ sơ lưu trữ đối với đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn theo quy định mới nhất, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn được quy định như thế nào?

   Tại Điều 37 Thông tư 04/2022/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) có quy định về nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn được quy định như sau:

   1. Đối với điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị và nông thôn:

   Nội dung và thành phần hồ sơ nhiệm vụ, hồ sơ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch theo quy định tại Mục 1, Mục 2, Mục 3 và Mục 4 Chương II của Thông tư này.

   2. Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, nội dung, thành phần hồ sơ bao gồm:

   a) Báo cáo của cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, trong đó nêu rõ: Lý do, sự cần thiết thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch; nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch; phân tích, làm rõ tính liên tục, đồng bộ của toàn bộ đồ án quy hoạch và hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch; xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch, có so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt trước khi đề xuất điều chỉnh cục bộ; đánh giá tác động của việc điều chỉnh cục bộ đến việc triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất biện pháp khắc phục các vấn đề mới nảy sinh do điều chỉnh cục bộ; lộ trình, tiến độ thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch cục bộ sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. Báo cáo phải kèm theo các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan.

   b) Các bản vẽ thể hiện các nội dung gồm: vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ; nội dung điều chỉnh cục bộ; xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh quy hoạch, có so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt.

   c) Dự thảo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

   2. Đối với nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ lưu trữ bao gồm những giấy tờ gì?

   Tại Khoản 1 Điều 38 Thông tư 04/2022/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) có quy định về hồ sơ lưu trữ đối với nhiệm vụ quy hoạch như sau:

   1. Đối với Nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ lưu trữ bao gồm:

   a) Quyết định phê duyệt nhiệm vụ.

   b) Thuyết minh kèm theo bán về in màu khổ A3 đã được cơ quan thẩm định xác nhận.

   c) Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ và các văn bản liên quan theo định dạng tài liệu di động (pdf) và theo định dạng các phần mềm được sử dụng lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch.

   3. Hồ sơ lưu trữ đối với đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch như thế nào?

   Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 38 Thông tư 04/2022/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) có quy định về hồ sơ lưu trữ đối với đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch như sau:

   2. Đối với đồ án quy hoạch, hồ sơ lưu trữ bao gồm:

   a) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch

   b) Thuyết minh, bản vẽ và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đã được cơ quan thẩm định xác nhận.

   d) Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ, các văn bản liên quan theo định dạng pdf và theo định dạng các phần mềm được sử dụng lập hồ sơ đồ án quy hoạch.

   3. Đối với Điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ lưu trữ bao gồm:

   a) Điều chỉnh tổng thể quy hoạch: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này.

   b) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch; báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch và các bản vẽ cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ; các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ và các văn bản liên quan theo định dạng pdf và theo định dạng các phần mềm được sử dụng lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn