Nhiệm vụ 20 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/11/2022

Nhiệm vụ 20 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào? Nhiệm vụ 21 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào? Nhiệm vụ 22 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào? Nhiệm vụ 23 trong việc xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • 1. Nhiệm vụ 20 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

   Tại Tiết b Tiểu mục 4 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 20 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

   Xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển đô thị.

   - Nội dung thực hiện: Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả và tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của chính quyền đô thị các cấp. Xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển đô thị. Xây dựng vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành gắn với nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức về quản lý đô thị từ trung ương đến địa phương.

   - Cơ quan thực hiện: Bộ Xây dựng, phối hợp Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   2. Nhiệm vụ 21 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

   Tại Tiết c Tiểu mục 4 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 21 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

   Rà soát quy hoạch về giao thông báo đảm thông suốt và liên kết vùng.

   - Nội dung thực hiện: Định kỳ rà soát quy hoạch về giao thông, bảo đảm thông suốt và liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

   - Cơ quan thực hiện: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   3. Nhiệm vụ 22 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

   Tại Tiết d Tiểu mục 4 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 22 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

   Nghiên cứu mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quản lý đô thị.

   - Nội dung thực hiện: Xây dựng và hoàn thiện các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quản lý đô thị phù hợp với yêu cầu thực tiễn, chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quá trình thực hiện.

   - Cơ quan thực hiện: Bộ Công an chủ trì, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp.

   4. Nhiệm vụ 23 trong việc xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

   Tại Tiết a Tiểu mục 5 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 23 trong việc xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

   - Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật điều chỉnh về Quy hoạch đô thị và nông thôn.

   Cơ quan thực hiện: Bộ Xây dựng, phối hợp các bộ, ngành, địa phương.

   - Nghiên cứu, đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị.

   + Nội dung nghiên cứu: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quy hoạch đô thị theo hướng tiếp cận đa ngành, bao trùm, tầm nhìn dài hạn, toàn diện, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững; đảm bảo tính tầng bậc, liên tục, thống nhất, đầy đủ, tích hợp của hệ thống quy hoạch, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch nông thôn; phân định rõ các vùng trong nội dung quy hoạch đô thị và áp dụng các công cụ kiểm soát phát triển theo quy hoạch và kế hoạch; ứng dụng GIS trong công tác lập và quản lý quy hoạch, gắn quy hoạch đô thị với nguồn lực thực hiện; lồng ghép trong sửa đổi, bổ sung Luật điều chỉnh về Quy hoạch đô thị và nông thôn.

   + Cơ quan thực hiện: Bộ Xây dựng, phối hợp các bộ, ngành, địa phương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn