Nghị định 37/2010/NĐ-CP không mâu thuẫn với Luật Quy hoạch đô thị

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/09/2016

Theo phản ánh của ông Vinh, tại điểm d và đ Khoản 1 Điều 31, Mục 3 Chương III của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, nếu sử dụng cụm từ "thuộc trách nhiệm tổ chức lập" thì căn cứ theo Chương II, Mục 1, Điều 19 về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, 2 khoản này có mâu thuẫn với "Điều 41. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị" và "Điều 44. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị" của Luật này. Ông Vinh dẫn chứng: Quy hoạch chung thị trấn thuộc trách nhiệm tổ chức lập của UBND cấp huyện nhưng do Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh thẩm định (Điều 41, Luật Quy hoạch đô thị) và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt (Điều 44, Luật Quy hoạch đô thị) chứ không phải do Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp huyện thẩm định và trình UBND cấp huyện phê duyệt theo Chương III, Mục 3, Điều 31, khoản đ của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP nêu trên. Do vậy, ông Vinh kiến nghị cơ quan chức năng sửa đổi cụm từ "thuộc trách nhiệm tổ chức lập" thành cụm từ "thuộc thẩm quyền phê duyệt". Ông Vinh cũng đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thêm để thực hiện đúng quy định.

  • Tại điểm d và đ Khoản 1 Điều 31, Mục 3 Chương III của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP quy định “Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh thẩm định và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm tổ chức lập của UBND cấp tỉnh…” đây là quy định trình tự, thủ tục phê duyệt đối với trường hợp tổ chức lập quy hoạch các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong đô thị, quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Quy hoạch đô thị, không phải quy định đối với trường hợp quy hoạch chung thị trấn.

   Đối với trường hợp quy hoạch chung thị trấn thuộc trách nhiệm tổ chức lập của UBND cấp huyện thì được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 31, Mục 3 Chương III của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP như sau: “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 19 của Luật Quy hoạch đô thị trình cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh thẩm định và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh”.

   Do đó, các quy định trong Nghị định 37/2010/NĐ-CP không mâu thuẫn với quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn