Chính thức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè từ 01/9/2023 tại TP.HCM?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/08/2023

Xin hỏi: Có phải sẽ thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè từ 01/9/2023 tại TP.HCM không?- Câu hỏi của chị Hảo (Tp.HCM).

  • Chính thức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè từ 01/9/2023 tại TP.HCM?

   Ngày 26/7/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 32/2023/QĐ-UBND TP.Hồ Chí Minh về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

   Theo đó, tại Quyết định 32/2023/QĐ-UBND TP.Hồ Chí Minh có quy định từ ngày 01/9/2023, TP. Hồ Chí Minh sẽ thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Cụ thể mức phí được quy định như sau:

   Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố là khoản thu đối với tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo quy định của pháp luật;

   Đồng thời phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố theo quy định tại Luật Phí và Lệ phí 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   Việc thu và nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố thực hiện theo quy định tại Luật Phí và Lệ phí 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   Chính thức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè từ 01/9/2023 tại TP.HCM? (Hình từ Internet)

   Khi nào sử dụng tạm thời một phần hè phố phải cấp phép sử dụng tại TP. Hồ Chí Minh?

   Tại Điều 8 Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh có các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố phải cấp phép sử dụng như sau:

   Các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố phải cấp phép sử dụng

   1. Tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội), tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

   a) Đối tượng được phép sử dụng: Các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

   b) Phạm vi sử dụng: Khi hè phố có chiều rộng dưới 03 (ba) mét, chỉ cho phép sử dụng hè phố tổ chức lắp đặt băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh cổ động, triển lãm phục vụ hoạt động văn hóa, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

   c) Thời gian sử dụng: Theo giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng không quá 30 ngày; trường hợp thời gian sử dụng tạm thời lớn hơn 30 ngày phải được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận.

   ....

   2. Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội)

   a) Đối tượng được phép sử dụng: Các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

   b) Phạm vi và thời gian sử dụng: Theo giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thời gian không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này.

   c) Cơ quan cấp phép sử dụng: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   d) Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 12 Quy định này.

   3. Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình.

   a) Đối tượng được phép sử dụng: tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc công trình thuộc các trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

   b) Phạm vi và thời gian sử dụng: Theo giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thời gian từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

   c) Cơ quan cấp phép sử dụng: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   d) Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 12 Quy định này.

   4. Điểm trông, giữ xe có thu phí.

   a) Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành danh mục các tuyến đường có phần hè phố đủ điều kiện bố trí điểm trông, giữ xe có thu phí.

   b) Đối tượng được phép sử dụng: Các tổ chức đáp ứng yêu cầu kinh doanh hoạt động trông, giữ xe có thu phí theo quy định.

   c) Phạm vi và thời gian sử dụng: Theo giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   d) Cơ quan cấp phép sử dụng: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   đ) Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 12 Quy định này.

   Như vậy, sử dụng tạm thời một phần hè phố phải cấp phép sử dụng tại TP. Hồ Chí Minh bao gồm:

   - Tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội), tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

   - Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội);

   - Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình.

   - Điểm trông, giữ xe có thu phí.

   Khi nào được phép sử dụng tạm thời một phần hè phố mà không phải cấp phép tại TP. Hồ Chí Minh?

   Tại Điều 7 Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND TP.Hồ Chí Minh quy định về các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố không phải cấp phép sử dụng như sau:

   Tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang

   - Phạm vi sử dụng: Theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

   - Thời gian sử dụng: Không quá 48 giờ. Trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ đối với đám tang.

   - Đối tượng được phép sử dụng: Hộ gia đình có đăng ký cư trú tại địa phương.

   Lưu ý:

   Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để được hỗ trợ giải quyết.

   Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc thực hiện và tạo điều kiện, hỗ trợ hộ gia đình các biện pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

   Điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa

   - Việc sử dụng tạm thời hè phố làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa phải thuộc danh mục do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

   Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành danh mục vị trí hè phố đủ điều kiện tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa.

   - Phạm vi sử dụng: Một phần hè phố tại vị trí tiếp giáp với địa điểm mà nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa.

   - Đối tượng được phép sử dụng: Tổ chức, cá nhân có phương án sử dụng tạm thời hè phố làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe

   - Việc sử dụng tạm thời hè phố làm điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe phải thuộc danh mục do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

   Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành danh mục vị trí hè phố đủ điều kiện tổ chức điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe tại cửa hàng, trụ sở hoạt động của tổ chức, cá nhân.

   - Phạm vi sử dụng: Một phần hè phố tại vị trí tiếp giáp công trình nhà ở, hộ kinh doanh, trụ sở nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cư trú, hoạt động kinh doanh, mua, bán hàng hóa tại địa phương.

   - Đối tượng được phép sử dụng: Tổ chức, cá nhân có đăng ký cư trú, đăng ký hoạt động kinh doanh tại địa điểm tiếp giáp với địa điểm mà nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa.

   Điểm bố trí các công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng, lắp đặt các công trình tạm, các công trình phục vụ tổ chức giao thông trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông:

   Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận.

   Việc bố trí đường dành cho xe đạp:

   Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận.

   Lưu ý: Quyết định 32/2023/QĐ-UBND TP.Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 01/09/2023

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn