Chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016
Hiện nay tôi đang công tác tại một Ban quản lý dự án, trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng có một số vướng mắc nhờ quý Bộ giải đáp như sau: 1. Về thuế giá trị gia tăng đối với chi phí quản lý dự án: - Theo Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ- BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng: “Chi phí quản lý dự án tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt”. - Theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo Văn bản số 1751/BXD- VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng: “ Định mức chi phí quản lý dự án được tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt”. - Theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ- BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, tại khoản 2.3: “Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ % (định mức công bố tại bảng 1 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt. Chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình xác định theo định mức tỷ lệ % (cùng tỷ lệ % sử dụng để tính toán chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư nói trên) và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dự toán công trình được duyệt”. * Vậy tôi xin hỏi: Với cách tính như trên, chi phí quản lý dự án được xác định theo Quyết định số 10/QĐ- BXD ngày 15/4/2005; Văn bản số 1751/BXD- VP ngày 14/8/2007 và Quyết định số 957/QĐ- BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng hay chưa? Nếu chưa có thuế giá trị gia tăng, thì trường hợp chủ đầu tư thuê các tổ chức (tổ chức này phải nộp thuế giá trị gia tăng) thực hiện một số công việc quản lý dự án, các chi phí quản lý dự án này có được tính thêm thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước hay không? 2. Về các công việc tư vấn đầu tư xây dựng chưa có định mức công bố phải lập bằng dự toán: Theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ- BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, tại khoản 3.1.7: “Đối với các công việc thuê tư vấn chưa có định mức công bố tại Quyết định này như: Lập báo cáo đầu tư; thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc; kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng; lựa chọn tổng thầu trong hoạt động xây dựng; lập nhiệm vụ khảo sát; lựa chọn nhà thầu tư vấn; giám sát khảo sát xây dựng; tư vấn quản lý dự án … và các công việc tư vấn khác thì lập dự toán để xác định chi phí hoặc vận dụng mức chi phí của các dự án, công trình tương tự đã thực hiện. Dự toán chi phí lập theo hướng dẫn trong Phụ lục kèm theo Quyết định này”. * Vậy tôi xin hỏi: Đối với các công việc thuê tư vấn chưa có định mức công bố tại Quyết định số 957/QĐ- BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, được đơn vị tư vấn lập thành dự toán chi phí theo hướng dẫn trong Phụ lục kèm Quyết định số 957/QĐ- BXD, đã được chủ đầu tư phê duyệt và chấp nhận nghiệm thu thanh toán, nhưng Kho bạc nhà nước từ chối thanh toán với lý do các chi phí này không có định mức do nhà nước quy định. Việc từ chối thanh toán của Kho bạc nhà nước như vậy có đúng không?
  • Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án thì chi phí tư vấn đươc xác định bằng cách lập dự toán và giá trị dự toán nằm trong phạm vi mức chi phí quản lý dự án theo quy định tại các quyết định của Bộ Xây dựng. Trong dự toán chi phí tư vấn quản lý dự án bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

   Đối với các công việc tư vấn chưa có định mức thì chi phí tư vấn xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Dự toán được duyệt là cơ sở để lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn. Việc thanh toán, quyết toán căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn