Bắt buộc ký phụ lục hợp đồng khi thanh toán hợp đồng xây dựng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/05/2022

Bắt buộc ký phụ lục hợp đồng khi thanh toán hợp đồng xây dựng? Bên giao thầu có thể chấm dứt hợp đồng xây dựng khi bên nhận thầu tự ý chuyển nhượng hợp đồng không? Thời hạn thanh toán hợp đồng xây dựng?

  • Bắt buộc ký phụ lục hợp đồng khi thanh toán hợp đồng xây dựng?

   Công ty tôi có ký kết một hợp đồng xây dựng, theo đó hợp đồng bao gồm 3 giai đoạn, xong giai đoạn nào sẽ thực hiện thanh toán theo giai đoạn đó. Cho hỏi khi thanh toán giai đoạn 1 hai bên có phải ký phụ lục hợp đồng không?

   Trả lời: Căn cứ Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định thanh toán hợp đồng xây dựng như sau:

   - Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.

   - Các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.

   - Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì công ty có thỏa thuận về việc thanh toán hợp đồng xây dựng thành 03 giai đoạn. Do đó, khi thanh toán sẽ thực hiện theo hợp đồng xây dựng đã thỏa thuận mà không phải ký thêm phụ lục hợp đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Bên giao thầu có thể chấm dứt hợp đồng xây dựng khi bên nhận thầu tự ý chuyển nhượng hợp đồng không?

   Bên tôi có giao thầu cho một công ty xây dựng để thực hiện hợp đồng xây dựng, nhưng mới đây không biết vì lý do gì công ty này đã chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho 01 bên thứ ba mà không thông qua bên tôi. Cho hỏi bên tôi có thể chấm dứt hợp đồng xây dựng này không? Nhờ tư vấn.

   Trả lời: Căn cứ Khoản 7 Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

   - Bên nhận thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên giao thầu.

   - Bên nhận thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc năm mươi sáu (56) ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp được phép của bên giao thầu.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bên nhận thầu đã chuyển nhượng hợp đồng xây dựng mà không thông qua bên bạn, do đó bên bạn có quyền chấm dứt hợp đồng xây dựng này nếu không muốn tiếp tục hợp tác.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Thời hạn thanh toán hợp đồng xây dựng

   Công ty tôi là bên nhận thầu trong hợp đồng xây dựng, sắp tới chúng tôi sẽ hoàn thiện công trình xây dựng và tiến hành thanh toán hợp đồng xây dựng với bên giao thầu. Cho tôi hỏi là khi công ty tôi nộp hồ sơ cho bên giao thầu thì trong bao lâu sẽ được thanh toán?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 10 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy đinh: Thời hạn thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy mô và tính chất của từng hợp đồng. Thời hạn thanh toán không được kéo dài quá 14 ngày làm việc kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng và được quy định cụ thể như sau:

   - Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của bên nhận thầu, bên giao thầu phải hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị thanh toán tới ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước phục vụ thanh toán.

   - Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của bên giao thầu, ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước phục vụ thanh toán phải chuyển đủ giá trị của lần thanh toán đó cho bên nhận thầu.

   - Đối với các hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA, vốn vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài thời hạn thanh toán thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế. Khi thỏa thuận về thời hạn thanh toán các bên phải căn cứ các quy định của Điều ước quốc tế và quy trình thanh toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật để thỏa thuận trong hợp đồng cho phù hợp.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì thời hạn thanh toán hợp đồng xây dựng là do các bên thỏa thuận, tuy nhiên phải đảm bảo không được kéo dài quá 14 ngày làm việc.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn