Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 03/11/2022

Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay được quy định như thế nào? Biên bản giao nhận quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ra sao? Quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay là gì? Biên bản giao nhận quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ra sao?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn 

  • Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay được quy định như thế nào?

   Tại Phụ lục I Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ban hành kèm theo Nghị định 02/2012/NĐ-CP quy định về quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay như sau:

   CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
   CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG …
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /QĐ-CVHK …

   ………, ngày … tháng … năm …

   QUYẾT ĐỊNH

   Thực hiện việc bắt giữ tàu bay

   Căn cứ Quyết định số … ngày … / …/… của Tòa án nhân dân .................................................

   Về việc bắt giữ tàu bay: .........................................................................................................

   Loại tàu bay: .........................................................................................................................

   Số hiệu đăng ký: ...................................................................................................................

   Quốc tịch tàu bay: .................................................................................................................

   Chủ sở hữu tàu bay: .............................................................................................................

   Quốc tịch của chủ sở hữu tàu bay: .........................................................................................

   Địa chỉ: .................................................................................................................................

   Giám đốc Cảng vụ hàng không/Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không ……………………………. quyết định bắt giữ tàu bay đối với:

   - Tàu bay: .............................................................................................................................

   - Quốc tịch tàu bay: ...............................................................................................................

   - Số hiệu đăng ký: .................................................................................................................

   - Số hiệu chuyến bay: ............................................................................................................

   - Hãng hàng không liên quan: .................................................................................................

   - Họ tên, chức vụ của người đại diện Hãng hàng không, người khai thác tàu bay, người chỉ huy tàu bay bị bắt giữ được thông báo về việc bắt giữ tàu bay .....................................................................................................

   - Vị trí đỗ tàu bay bị bắt giữ: ...................................................................................................

   - Thời điểm bắt giữ tàu bay1: ..................................................................................................

   Trong thời gian bị bắt giữ, yêu cầu thực hiện các quy định quy định sau:

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   Người chỉ huy tàu bay và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo Quyết định trên của Tòa án và Thông báo này.

   Nơi nhận:
   - Cục Hàng không Việt Nam (để b/c);
   - Tòa án nhân dân ……………… (để th/b);
   - Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng (để p/h);
   - Cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu (để th/h);
   - Hãng hàng không liên quan (để th/h);
   - Người chỉ huy tàu bay (để th/h);
   - Người khai thác cảng hàng không, sân bay (để th/h);
   - Cơ quan thi hành án (trường hợp tàu bay bị bắt giữ để thi hành án);
   - Lưu: Văn thư.

   GIÁM ĐỐC
   (Ký tên, đóng dấu)

   ____________

   1 Là thời điểm ra Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay.

   2. Biên bản giao nhận quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ra sao?

   Tại Phụ lục II Biên bản giao nhận quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ban hành kèm theo Nghị định 02/2012/NĐ-CP quy định về biên bản giao nhận quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay như sau:

   CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
   CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG …
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ………, ngày … tháng … năm …

   BIÊN BẢN GIAO NHẬN

   Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay

   Hôm nay, vào hồi ………….. giờ ……… phút, ngày … tháng … năm … 20.................................

   Tại .......................................................................................................................................

   Tôi là: ………………………………… Chức vụ: ..........................................................................

   Đại diện Cảng vụ hàng không ..................................................................................................

   Đã thực hiện việc giao:

   1. Quyết định số: … ngày …../…../….. của Tòa án nhân dân ……………… về việc .....................

   2. Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay số: ………………………. ngày …/…/……… của Cảng vụ hàng không …………….. về việc ……………. cho người nhận là ông (bà): ………. Chức danh: …………….. của tàu: ………………………. Quốc tịch: …………….. Số hiệu đăng ký …………………………..

   Biên bản kết thúc vào hồi ……….. giờ …. phút cùng ngày. Ông (bà) …………………… đã đọc lại biên bản, xác nhận là đúng.

   NGƯỜI NHẬN VĂN BẢN
   (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

   CÁN BỘ CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG
   (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

   3. Quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay là gì?

   Tại Phụ lục III Quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ban hành kèm theo Nghị định 02/2012/NĐ-CP quy định về quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay như sau:

   CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
   CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG …
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /QĐ-CVHK …

   ………, ngày … tháng … năm …

   QUYẾT ĐỊNH

   Hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay

   Căn cứ Quyết định số ……….… ngày … / …/… của Tòa án nhân dân …………………… về việc bắt giữ tàu bay:

   Loại tàu bay: .........................................................................................................................

   Số hiệu đăng ký: ...................................................................................................................

   Quốc tịch tàu bay: .................................................................................................................

   Chủ sở hữu tàu bay: .............................................................................................................

   Quốc tịch của chủ sở hữu tàu bay: .........................................................................................

   Địa chỉ: .................................................................................................................................

   Giám đốc Cảng vụ hàng không/Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không ……………………………. hủy quyết định bắt giữ tàu bay đối với:

   - Tàu bay: …………….. Quốc tịch: ……………………….. Số hiệu đăng ký:.................................

   - Số hiệu chuyến bay: …………………. Hãng hàng không liên quan: ..........................................

   Người chỉ huy tàu bay và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo Quyết định trên của Tòa án và Quyết định này.

   Nơi nhận:
   - Cục Hàng không Việt Nam (để b/c);
   - Tòa án nhân dân ……………… (để th/b);
   - Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng (để p/h);
   - Cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu (để th/h);
   - Hãng hàng không liên quan (để th/h);
   - Người chỉ huy tàu bay (để th/h);
   - Người khai thác cảng hàng không, sân bay (để th/h);
   - Cơ quan thi hành án (trường hợp tàu bay bị bắt giữ để thi hành án);
   - Lưu: Văn thư.

   GIÁM ĐỐC

   4. Biên bản giao nhận quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ra sao?

   Tại Phụ lục IV Biên bản giao nhận quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ban hành kèm theo Nghị định 02/2012/NĐ-CP quy định về Biên bản giao nhận quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay như sau:

   CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
   CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG …
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ………, ngày … tháng … năm …

   BIÊN BẢN GIAO NHẬN

   Quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay

   Hôm nay, vào hồi ………….. giờ ……… phút, ngày … tháng … năm … 20.................................

   Tại .......................................................................................................................................

   Tôi là: ………………………………… Chức vụ: ..........................................................................

   Đại diện Cảng vụ hàng không ..................................................................................................

   Đã thực hiện việc giao:

   1. Quyết định số ....… ngày …../…../….. của Tòa án nhân dân ……………… về việc ..................

   2. Quyết định hủy Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay số ………. ngày …/…/……… của Cảng vụ hàng không …………….. về việc ……………. cho người nhận là ông (bà): ………. Chức danh: …………………….. của tàu bay: ……………………………. Quốc tịch: ……………….. Số hiệu đăng ký …………………………………..

   Biên bản kết thúc vào hồi ……….. giờ …. phút cùng ngày. Ông (bà) …………………… đã đọc lại biên bản, xác nhận là đúng.

   NGƯỜI NHẬN VĂN BẢN
   (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

   CÁN BỘ CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG
   (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn