Yêu cầu điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/08/2022

Yêu cầu điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân trong giảm nghèo bền vững 2021-2025? Tổ chức thực hiện các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân trong giảm nghèo bền vững 2021-2025? 

Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

  • 1. Yêu cầu điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định về yêu cầu cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo như sau:

   1. Mục tiêu: Cung cấp các dịch vụ thông tin công cộng phục vụ nhân dân các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo; giúp nhân dân ở khu vực này có điều kiện tiếp cận các thông tin về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các thông tin thiết yếu khác.

   2. Phạm vi, địa điểm thực hiện:

   a) Phạm vi: Thực hiện tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xã đảo, huyện đảo;

   b) Địa điểm: Tại điểm cung cấp dịch vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng.

   3. Nội dung hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng:

   a) Tiếp nhận các xuất bản phẩm, báo chí in từ Dự án và các chương trình, đề án khác để phục vụ nhân dân trên địa bàn;

   b) Phục vụ (miễn phí) người dân đọc, sách, báo, tạp chí (bao gồm xuất bản phẩm điện tử và báo điện tử);

   c) Cung cấp dịch vụ phục vụ truy nhập internet băng rộng để người dân khai thác các thông tin thiết yếu, đọc các xuất bản phẩm điện tử, báo điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

   4. Yêu cầu về điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng:

   a) Có hệ thống bàn, ghế phục vụ người dân đọc sách, báo, tạp chí;

   b) Có ít nhất 01 máy vi tính được kết nối internet băng rộng, đảm bảo an toàn thông tin;

   c) Có ít nhất 01 tủ/kệ để trưng bày, giới thiệu các xuất bản phẩm in, báo in;

   d) Đảm bảo hệ thống chiếu sáng, quạt điện phục vụ người dân sử dụng dịch vụ thuận lợi;

   đ) Thời gian phục vụ: Tối thiểu 06 giờ/ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (không bao gồm ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước). Thời gian phục vụ phải được niêm yết công khai tại nơi dễ nhìn để người dân biết.

   2. Tổ chức thực hiện các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

   Theo Khoản 5 Điều 5 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) có quy định như sau:

   5. Tổ chức thực hiện:

   a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm:

   - Tổ chức lập kế hoạch cung cấp dịch vụ thông tin công cộng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, theo dõi thực hiện nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án;

   - Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu tại địa phương, chỉ đạo, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin, tuyên truyền thuộc Dự án và các chương trình, dự án khác (nếu có) do địa phương thực hiện phục vụ nhân dân tại điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng.

   b) Đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin công cộng chịu trách nhiệm:

   - Đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và duy trì, vận hành điểm cung cấp dịch vụ theo các yêu cầu tại khoản 4 Điều này;

   - Tiếp nhận, bảo quản, khai thác xuất bản phẩm in, báo in của Chương trình và của các chương trình, dự án khác để phục vụ nhân dân tại các địa bàn:

   + Đối với xuất bản phẩm in: Đảm bảo thời gian khai thác ít nhất đến hết thời gian thực hiện Chương trình. Kết thúc thời gian thực hiện Chương trình, căn cứ điều kiện thực tế, đơn vị cung cấp dịch vụ có kế hoạch tiếp tục khai thác các xuất bản phẩm in có ý nghĩa sử dụng lâu dài phục vụ nhân dân trên địa bàn hoặc phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan chuyển giao các xuất bản phẩm này để tiếp tục phục vụ người dân tại các thiết chế văn hóa - thông tin trên địa bàn;

   + Đối với các ấn phẩm của báo in và các ấn phẩm truyền thông in khác: Thời gian khai thác ít nhất 12 tháng.

   - Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và của địa phương.

   d) Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản tham gia thực hiện Dự án căn cứ mục đích, đối tượng phục vụ của sản phẩm, có trách nhiệm cung cấp sản phẩm báo in, xuất bản phẩm in thuộc Dự án đến các điểm cung cấp thông tin công cộng phù hợp.

   Khuyến khích các cơ quan, tổ chức cung cấp sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác thuộc các chương trình, dự án khác đến các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng để phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân.

   đ) Người sử dụng dịch vụ tại điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng có trách nhiệm:

   - Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này;

   - Bảo quản an toàn tài sản, xuất bản phẩm in, báo in và các sản phẩm truyền thông khác khi sử dụng tại điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh chung tại các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn