Nguyên tắc tổ chức và hoạt động ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/10/2022

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Tổ chức của ấp, khu phố tại TP. Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Nội dung hoạt động của ấp, khu phố tại TP. Hồ Chí Minh được quy định ra sao?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã nhiệt tình hỗ trợ.

  • 1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

   Tại Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có quy định như sau:

   1. Ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố phải tuân thủ pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự hướng dẫn, triển khai công tác của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn.

   2. Quan hệ giữa Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố với Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhân dân, tổ dân phố là mối quan hệ phối hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ ấp, khu phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giao. Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố và Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhân dân, tổ dân phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định công nhận.

   3. Không chia tách các ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố mới.

   4. Khuyến khích việc sáp nhập ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố hoặc ghép các cụm dân cư hình thành mới vào ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố hiện có nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền xã, phường, thị trấn và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố.

   5. Các ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, tái định cư hoặc điều chỉnh địa giới hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc do việc di dân đã hình thành các cụm dân cư mới ở nơi có địa hình chia cắt, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, đòi hỏi phải thành lập ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố mới thì điều kiện thành lập mới (bao gồm cả việc chia tách) có thể thấp hơn các quy định tại Điều 9 của Quy chế này. Trường hợp không thành lập mới ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố thì ghép các cụm dân cư hình thành mới vào ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố hiện có cho phù hợp, bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền xã, phường, thị trấn và các hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố, của cụm dân cư.

   2. Tổ chức của ấp, khu phố tại TP. Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

   Tại Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

   1. Quy mô của ấp phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, mỗi ấp có Trưởng ấp, một Phó Trưởng ấp và các tổ chức tự quản khác của ấp. Trường hợp ấp có trên 500 hộ gia đình có thể bố trí thêm một Phó Trưởng ấp. Đối với ấp thuộc xã đảo (nếu có) phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, nếu có trên 300 hộ gia đình có thể bố trí thêm một Phó Trưởng ấp.

   2. Quy mô của khu phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên, mỗi khu phố có Trưởng khu phố, một Phó Trưởng khu phố và các tổ chức tự quản khác của khu phố. Trường hợp khu phố có trên 700 hộ gia đình có thể bố trí thêm một Phó Trưởng khu phố.

   3. Trưởng ấp, Trưởng khu phố do Ban công tác Mặt trận ấp đề cử, sau khi thống nhất với cấp ủy chi bộ ấp, khu phố và được nhân dân trong ấp, khu phố trực tiếp bầu. Trưởng ấp, Trưởng khu phố là người đại diện cho nhân dân và chính quyền xã, phường, thị trấn để thực hiện một số nhiệm vụ tại ấp, khu phố.

   4. Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố do Trưởng ấp, Trưởng khu phố giới thiệu sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác Mặt trận và chi ủy chi bộ ấp, khu phố. Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố là người giúp việc và thay mặt Trưởng ấp, Trưởng khu phố chủ trì các buổi họp dân khi Trưởng ấp, Trưởng khu phố vắng và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ấp, Trưởng khu phố giao.

   5. Nhiệm kỳ của Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố:

   a) Trưởng ấp, Trưởng khu phố có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi. Trường hợp thành lập ấp, khu phố mới hoặc khuyết Trưởng ấp, Trưởng khu phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chỉ định Trưởng ấp, Trưởng khu phố lâm thời hoạt động cho đến khi cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bầu được Trưởng ấp mới, Trưởng khu phố mới trong thời hạn không quá sáu tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định Trưởng ấp, Trưởng khu phố lâm thời.

   b) Nhiệm kỳ của Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố thực hiện theo nhiệm kỳ của Trưởng ấp, Trưởng khu phố.

   6. Khuyến khích thực hiện chế độ kiêm nhiệm các chức danh cấp ủy chi bộ, Trưởng, Phó Trưởng ấp, khu phố, các đoàn thể chính trị - xã hội ở ấp, khu phố để thuận lợi trong công tác tổ chức điều hành công việc.

   3. Nội dung hoạt động của ấp, khu phố tại TP. Hồ Chí Minh được quy định ra sao?

   Tại Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

   1. Cộng đồng dân cư ấp, khu phố bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định những nội dung theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; bàn và quyết định trực tiếp việc thực hiện các công việc tự quản không trái với quy định của pháp luật trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, giảm nghèo tăng hộ khá; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; những công việc do cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên triển khai đối với ấp, khu phố; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước; bảo đảm đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương; xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; phòng chống các tệ nạn xã hội và xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

   2. Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy ước của ấp, khu phố; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động do các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

   3. Thực hiện theo sự lãnh đạo của chi bộ ấp, khu phố hoặc Đảng ủy bộ phận (nơi có nhiều chi bộ) hoặc Đảng ủy xã, phường, thị trấn (nơi chưa có chi bộ ấp, khu phố), củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả của các tổ chức tự quản khác của ấp, khu phố theo quy định của pháp luật.

   4. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố. Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

   5. Các nội dung hoạt động của ấp, khu phố theo quy định tại Điều này được thực hiện thông qua sinh hoạt và hội nghị của ấp, khu phố.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn