Nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được pháp luật quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/11/2022

Nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được pháp luật quy định như thế nào? Trách nhiệm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào? Trách nhiệm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào? Bàn giao thông tin về liệt sĩ được quy định như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được pháp luật quy định như thế nào?

   Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382422');" target='_blank'>Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ như sau:

   1. Nguồn thông tin: Do các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài cung cấp.

   2. Nội dung thông tin:

   a) Thông tin về liệt sĩ, gồm: Họ và tên, năm sinh; quê quán, trú quán; nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ; cấp bậc, chức vụ; đơn vị trước khi hy sinh; trường hợp hy sinh; thời gian, địa điểm hy sinh; nơi an táng ban đầu; thông tin về thân nhân của liệt sĩ;

   b) Thông tin về mộ liệt sĩ, gồm: Vị trí, số lượng mộ; danh sách liệt sĩ; sơ đồ mộ chí; tọa độ và các thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan khác (nếu có).

   2. Trách nhiệm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào?

   Tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382422');" target='_blank'>Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ như sau:

   3. Trách nhiệm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

   a) Tổ chức, cá nhân có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ có trách nhiệm cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng chuyên trách, lực lượng lâm thời tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

   b) Cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, cơ quan chính trị (chính sách) các đơn vị trực thuộc Bộ, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng chuyên trách, lực lượng lâm thời tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thân nhân liệt sĩ.

   3. Trách nhiệm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào?

   Tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382422');" target='_blank'>Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về trách nhiệm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ như sau:

   4. Trách nhiệm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

   a) Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 cấp quân khu, cấp tỉnh; cấp trung đoàn và tương đương trở lên, cơ quan chính trị (chính sách) các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

   b) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp nhận, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;

   Khi xác định được yếu tố cần thiết, có tính xác thực, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hoặc cung cấp cho đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

   4. Bàn giao thông tin về liệt sĩ được quy định như thế nào?

   Tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382422');" target='_blank'>Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về trách nhiệm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ như sau:

   5. Bàn giao thông tin về liệt sĩ

   a) Trách nhiệm

   Cấp sư đoàn và tương đương, cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phân tách danh sách liệt sĩ trong cơ sở dữ liệu về liệt sĩ bàn giao cơ quan, đơn vị được giao tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu theo địa bàn cấp tỉnh;

   Cơ quan, đơn vị được giao tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp nhận thông tin về liệt sĩ. Đối với danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào và Campuchia bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, hoặc Cục Chính trị các quân khu được giao tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được phân công tiếp nhận;

   Đối với cơ quan các ban, bộ, ngành Trung ương bàn giao thông tin, danh sách liệt sĩ của cơ quan gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tiếp nhận để thống nhất quản lý và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

   b) Nội dung, yêu cầu bàn giao thông tin liệt sĩ

   Nội dung: Danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí (nếu có), các thông tin, tài liệu có liên quan;

   Yêu cầu: Văn bản bàn giao phải được ký kết bên giao và bên nhận; gửi về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp, cơ quan chính trị cấp trên trực tiếp và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

   6. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp là cơ quan quản lý, chỉ đạo việc cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; căn cứ cơ sở dữ liệu liệt sĩ, cung cấp danh sách liệt sĩ tham gia trận đánh, các thông tin liên quan khác (nếu có), cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; chỉ đạo, lập kế hoạch xác minh, kết luận thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn