Con nuôi của liệt sĩ có được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/10/2022

Con nuôi của liệt sĩ có được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ không? Con nuôi của liệt sĩ được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ như thế nào? Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ được quy định như thế nào?

Chào anh chị ban biên tập, em là con nuôi của liệt sĩ. Ban biên tập cho em hỏi, con nuôi của liệt sĩ có được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ không? Con nuôi của liệt sĩ được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ như thế nào?

Nhờ ban biên tập tư vấn giúp em, em cảm ơn.

  • 1. Con nuôi của liệt sĩ có được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ không?

   Tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020' onclick="vbclick('707AE', '378042');" target='_blank'>Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định về đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

   1. Người có công với cách mạng bao gồm:

   a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

   b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

   c) Liệt sĩ;

   d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

   đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

   e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

   g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

   h) Bệnh binh;

   i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

   k) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

   l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

   m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

   2. Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

   Như vậy, pháp luật không phân biệt con nuôi, con đẻ sẽ được hưởng các chế độ đối với thân nhân của liệt sĩ. Do đó, trường hợp bạn là con nuôi hợp pháp của liệt sĩ bạn vẫn được hưởng các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

   2. Con nuôi của liệt sĩ được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ như thế nào?

   Tại Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020' onclick="vbclick('707AE', '378042');" target='_blank'>Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ như sau:

   1. Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ.

   2. Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng trợ cấp tuất một lần.

   3. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:

   a) Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;

   b) Vợ hoặc chồng liệt sĩ.

   4. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ quy định tại khoản 3 Điều này sống cô đơn, con liệt sĩ quy định tại khoản 3 Điều này mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

   5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

   Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sĩ hoặc có hai con liệt sĩ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.

   6. Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ.

   7. Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

   8. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

   9. Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

   10. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ ưu đãi như sau:

   a) Trợ cấp tuất hằng tháng;

   b) Bảo hiểm y tế.

   11. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đáng hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này chết.

   12. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này chết.

   Theo đó, bạn là con nuôi của liệt sĩ thì bạn sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ theo quy định pháp luật được nêu trên.

   3. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ được quy định như thế nào?

   Tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 131/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('46898', '378042');" target='_blank'>Điều 26 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ như sau:

   1. Cá nhân lập bản khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú theo Mẫu số 05 Phụ lục I Nghị định này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ kèm bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công” và một trong các giấy tờ sau:

   a) Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ phải có văn bản đồng thuận của các thân nhân liệt sĩ; trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì phải có văn bản đồng thuận của những người thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự. Văn bản đồng thuận do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về chữ ký, nơi thường trú và nội dung đồng thuận.

   Người có công nuôi liệt sĩ phải là người đủ 16 tuổi trở lên và có khả năng lao động hoặc kinh tế để nuôi liệt sĩ.

   b) Trường hợp thân nhân là con chưa đủ 18 tuổi phải có thêm bản sao được chứng thực từ giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh.

   c) Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học.

   d) Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng trước khi đủ 18 tuổi phải có thêm giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật.

   đ) Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật, giấy xác nhận thu nhập theo Mẫu số 47 Phụ lục I Nghị định này của Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Trên đây là quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn