Quy định về rút giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước? Mẫu đề nghị rút giấy tờ có giá được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Quy định về rút giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước? Rút giấy tờ có giá lưu ký tại Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC như thế nào? Mẫu đề nghị rút giấy tờ có giá được quy định như thế nào?

Mong được giải đáp. Tôi cảm ơn!

  • Quy định về rút giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 16/2022/TT-NHNN' onclick="vbclick('849FA', '385084');" target='_blank'>Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về rút giấy tờ có giá như sau:

   Rút giấy tờ có giá

   1. Giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước

   Khi có nhu cầu rút giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) Giấy đề nghị rút giấy tờ có giá theo Phụ lục 3/LK ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của thành viên, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) kiểm tra việc hoàn thành các nghĩa vụ của thành viên đối với Ngân hàng Nhà nước trong các nghiệp vụ sử dụng giấy tờ có giá liên quan. Trường hợp thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ thì hạch toán xuất giấy tờ có giá từ Tài khoản giấy tờ có giá khách hàng gửi lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước và hoàn trả giấy tờ có giá loại chứng chỉ cho thành viên. Trường hợp thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

   Theo đó, khi có nhu cầu rút giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) Giấy đề nghị rút giấy tờ có giá theo Phụ lục 3/LK ban hành kèm theo Thông tư 16/2022/TT-NHNN' onclick="vbclick('849FA', '385084');" target='_blank'>Thông tư 16/2022/TT-NHNN.

   Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của thành viên, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) kiểm tra việc hoàn thành các nghĩa vụ của thành viên đối với Ngân hàng Nhà nước trong các nghiệp vụ sử dụng giấy tờ có giá liên quan.

   Hình từ Internet

   Rút giấy tờ có giá lưu ký tại Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC như thế nào?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Thông tư 16/2022/TT-NHNN' onclick="vbclick('849FA', '385084');" target='_blank'>Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về rút giấy tờ có giá như sau:

   Rút giấy tờ có giá

   ...

   2. Giấy tờ có giá lưu ký tại Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC

   Khi có nhu cầu rút giấy tờ có giá lưu ký tại Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC, thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) yêu cầu chuyển khoản giấy tờ có giá từ Tài khoản giấy tờ có giá khách hàng lưu ký trên Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC sang Tài khoản lưu ký của thành viên tại VSDC.

   Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của thành viên, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) kiểm tra việc hoàn thành các nghĩa vụ của thành viên đối với Ngân hàng Nhà nước trong các nghiệp vụ sử dụng giấy tờ có giá liên quan. Trường hợp thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) yêu cầu VSDC chuyển khoản giấy tờ có giá của thành viên từ Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC sang Tài khoản lưu ký của thành viên tại VSDC. Trường hợp thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

   3. Trường hợp thành viên chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) không giải tỏa giấy tờ có giá đang sử dụng cho các nghĩa vụ này. Việc xử lý đối với các thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng nghiệp vụ.

   Theo đó, khi muốn rút giấy tờ có giá lưu ký tại Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC, thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) yêu cầu chuyển khoản giấy tờ có giá từ Tài khoản giấy tờ có giá khách hàng lưu ký trên Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC sang Tài khoản lưu ký của thành viên tại VSDC.

   Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của thành viên, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) kiểm tra việc hoàn thành các nghĩa vụ của thành viên đối với Ngân hàng Nhà nước trong các nghiệp vụ sử dụng giấy tờ có giá liên quan.

   Mẫu đề nghị rút giấy tờ có giá được quy định như thế nào?

   Mẫu đề nghị rút giấy tờ có giá được quy định tại Phụ lục 3/LK ban hành kèm theo Thông tư 16/2022/TT-NHNN' onclick="vbclick('849FA', '385084');" target='_blank'>Thông tư 16/2022/TT-NHNN như sau:

   (Thành viên lưu ký)

   Số

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   …..,ngày…tháng…năm….

   GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT GIẤY TỜ CÓ GIÁ

   Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

   Tên đơn vị (Chủ tài khoản) ………………………………………………………………………..

   Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………..

   Tên tài khoản lưu ký giấy tờ có giá (GTCG) …………………………………………………….

   Số tài khoản lưu ký GTCG: ………………………………………………………………………..

   Đề nghị rút các loại giấy tờ có giá sau

   Đơn vị:…. VND

   TT

   Tên GTCG

   Mã GTCG tại NHNN

   Mã GTCG tại VSDC

   Số lượng

   Mệnh giá

   Tổng mệnh giá

   Ngày phát hành

   Ngày đến hạn

   Lãi suất phát hành

   Ghi chú

   Tổng cộng

   Tổng mệnh giá bằng chữ: …………………………………………………………………….

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP1
   CỦA CHỦ TÀI KHOẢN LƯU KÝ GTCG
   (Ký tên và đóng dấu)

   _______________________

   1 Là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp là người đại diện theo ủy quyền phải kèm theo Giấy ủy quyền

   Thông tư 16/2022/TT-NHNN' onclick="vbclick('849FA', '385084');" target='_blank'>Thông tư 16/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 17/01/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn