Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng, chi hành ngân hàng nước ngoài

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/02/2022

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Cho tôi hỏi giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng, chi hành ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng, chi hành ngân hàng

   Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng, chi hành ngân hàng được quy định tại Điều 6 Thông tư 22/2019/NHNN thì giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp như sau:

   1. Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là giá trị còn lại của vốn điều lệ, vốn được cấp được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 và cách tính quy định tại khoản 3 Điều này.

   Nguyên tắc và cách tính giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp được quy định ra sao?

   Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng, chi hành ngân hàng được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 6 Thông tư 22/2019/NHNN thì giiá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng, chi hành ngân hàng.

   2. Nguyên tắc xác định giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp:

   Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tính giá trị còn lại của vốn điều lệ, vốn được cấp khi:

   - Trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật;

   - Tính đầy đủ các khoản thu nhập và chi phí theo quy định của pháp luật để xác định kết quả kinh doanh.

   3. Cách tính giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp:

   Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp được xác định bằng vốn điều lệ, vốn được cấp và thặng dư vốn cổ phần, cộng (trừ) lợi nhuận lũy kế chưa phân phối (lỗ lũy kế chưa xử lý) được phản ánh trên sổ sách kế toán.

   4. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên theo dõi, đánh giá giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp và định kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm a, b khoản 6 Điều 4 Thông tư này giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp, như sau:

   - Đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có kỳ lập báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12:

   Chậm nhất đến ngày 15 tháng 7 và 15 tháng 01 hằng năm, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp tại thời điểm cuối ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12;

   - Đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kỳ lập báo cáo tài chính năm không kết thúc vào ngày 31 tháng 12:

   Chậm nhất đến ngày 15 của tháng đầu tiên kỳ kế toán quý thứ nhất và kỳ kế toán quý thứ ba, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp tại thời điểm ngày cuối cùng của kỳ kế toán quý liền kề trước đó;

   - Trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp tại thời điểm báo cáo nêu tại điểm a và điểm b khoản này chưa bao gồm các bút toán điều chỉnh của kiểm toán độc lập (nếu có), ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung vào kỳ lập báo cáo tài chính tiếp theo.

   Trên đây là quy định về giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng, chi hành ngân hàng nước ngoài.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn