Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền dựa trên những nguyên tắc nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/05/2023

Xin hỏi: Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền dựa trên những nguyên tắc nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?- Câu hỏi của anh Trung (Đà Nẵng).

  • Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền dựa trên những nguyên tắc nào?

   Ngày 28/04/2023, Chính phủ có ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền.

   Tại Điều 3 Nghị định 19/2023/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền như sau:

   Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

   1. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

   2. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được mức độ rủi ro về rửa tiền của quốc gia.

   3. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đánh giá và cập nhật chính sách, chiến lược về phòng, chống rửa tiền tương ứng trong từng thời kỳ.

   4. Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo, tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

   Như vậy, để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền cần đáp ứng những nguyên tắc sau:

   - Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định;

   Phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

   - Phải xác định được mức độ rủi ro về rửa tiền của quốc gia.

   Là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đánh giá và cập nhật chính sách, chiến lược về phòng, chống rửa tiền tương ứng trong từng thời kỳ.

   - Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo, tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

   Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền dựa trên những nguyên tắc nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? (Hình từ Internet)

   Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?

   Tại Điều 4 Nghị định 19/2023/NĐ-CP có quy định về tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền như sau:

   Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

   1. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền; tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.

   2. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau:

   a) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng tội phạm nguồn trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá;

   b) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng ngành, lĩnh vực trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá.

   3. Tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền bao gồm tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý và tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật, cụ thể như sau:

   a) Tiêu chí tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý bao gồm tính đầy đủ của các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực;

   b) Tiêu chí tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật bao gồm tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật của quốc gia; của ngành, lĩnh vực và mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực.

   4. Tiêu chí hậu quả của rửa tiền bao gồm:

   a) Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với nền kinh tế;

   b) Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với hệ thống tài chính;

   c) Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với ngành, lĩnh vực;

   d) Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với xã hội.

   Như vậy, đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm 03 tiêu chí:

   - Nguy cơ rửa tiền;

   - Tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền;

   - Tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.

   Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được xếp hạng theo thang điểm như thế nào?

   Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 19/2023/NĐ-CP có quy định về phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được xếp hạng theo thang điểm được xác định như sau:

   (1) Đối với tiêu chí nguy cơ rửa tiền:

   - Điểm 5 là có nguy cơ rửa tiền cao;

   - Điểm 4 là có nguy cơ rửa tiền trung bình cao;

   - Điểm 3 là có nguy cơ rửa tiền trung bình;

   - Điểm 2 là có nguy cơ rửa tiền trung bình thấp;

   - Điểm 1 là có nguy cơ rửa tiền thấp;

   (2) Đối với tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền:

   - Điểm 5 là có mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền thấp;

   - Điểm 4 là có mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền trung bình thấp;

   - Điểm 3 là có mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền trung bình;

   - Điểm 2 là có mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền trung bình cao;

   - Điểm 1 là có mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền cao;

   (3) Đối với tiêu chí hậu quả của rửa tiền:

   - Điểm 5 là có hậu quả của rửa tiền cao;

   - Điểm 4 là có hậu quả của rửa tiền trung bình cao;

   - Điểm 3 là có hậu quả của rửa tiền trung bình;

   - Điểm 2 là có hậu quả của rửa tiền trung bình thấp;

   - Điểm 1 là có hậu quả của rửa tiền thấp;

   (4) Đối với tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền:

   - Điểm 5 là có rủi ro quốc gia về rửa tiền cao;

   - Điểm 4 là có rủi ro quốc gia về rửa tiền trung bình cao;

   - Điểm 3 là có rủi ro quốc gia về rửa tiền trung bình;

   - Điểm 2 là có rủi ro quốc gia về rửa tiền trung bình thấp;

   - Điểm 1 là có rủi ro quốc gia về rửa tiền thấp.

   Lưu ý: Nghị định 19/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 28/04/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn