Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 01/11/2022

Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025? Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025? Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • 1. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025?

   Tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('80043', '379761');" target='_blank'>Điều 2 Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022 quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, như sau:

   - Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình OCOP theo từng giai đoạn và hàng năm. Chỉ đạo và hướng dẫn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, triển khai Chương trình OCOP.

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hướng dẫn triển khai Chương trình OCOP; rà soát kỹ lưỡng nội dung, nhiệm vụ của Chương trình, bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo với nội dung, nhiệm vụ của các Chương trình chuyên đề khác và các chương trình, dự án khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng hệ thống quản lý, giám sát và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Chương trình OCOP ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức đánh giá, phân hạng và công bố sản phẩm OCOP cấp Quốc gia.

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan cân đối, bố trí vốn ngân sách trung ương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trong tổng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 5 năm (2021 - 2025) và hằng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; huy động nguồn lực tài chính từ các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP; phê duyệt danh sách và hướng dẫn xây dựng các mô hình thí điểm; xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn cho Chương trình OCOP; hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP cấp Quốc gia; xây dựng quy chế và tổ chức quản lý hệ thống tư vấn Chương trình OCOP; tổ chức quản lý và quảng bá, thúc đẩy thương hiệu OCOP Việt Nam; đẩy mạnh mạng lưới Chương trình OCOP khu vực và quốc tế.

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, triển khai Dự án đầu tư xây dựng Không gian triển lãm và phát triển sản phẩm OCOP quốc gia theo quy định của pháp luật về đầu tư. Quyết định theo thẩm quyền để bố trí không gian triển lãm và phát triển sản phẩm OCOP quốc gia phù hợp với cơ cấu tổ chức, bộ máy của Bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   - Phê duyệt, triển khai thực hiện các dự án, đề án ưu tiên theo quy định của pháp luật.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương xây dựng các Trung tâm Thiết kế sáng tạo và phát triển sản phẩm OCOP cấp vùng theo hình thức xã hội hóa; xây dựng thí điểm một số mô hình Làng thương mại điện tử sản phẩm OCOP; các sự kiện quảng bá và giới thiệu sản phẩm OCOP thường niên cấp vùng, cấp Quốc gia.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp tăng cường chuyển đổi số Chương trình OCOP; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, giám sát và quản lý sản phẩm OCOP.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí, hình thức khen thưởng đối với các chủ thể OCOP theo quy định.

   - Phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất lập các hiệp hội, hội về phát triển sản phẩm OCOP cấp quốc gia, cấp vùng.

   2. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025?

   Theo Điểm b Khoản 1 Điều 2 Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('80043', '379761');" target='_blank'>Điều 2 Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022 quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, như sau:

   - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp nhu cầu, dự kiến phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình vào kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch hằng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình theo tiến độ và kế hoạch đầu tư trung hạn, hằng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   3. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025?

   Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('80043', '379761');" target='_blank'>Điều 2 Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022 quy định trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ các tổ chức kinh tế thiết kế sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển sản xuất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong Chương trình OCOP.

   - Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm OCOP; triển khai hệ thống giám sát, đánh giá và truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP.

   - Hỗ trợ các địa phương và các tổ chức kinh tế phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các sản phẩm OCOP, tư vấn định hướng phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP.

   - Hàng năm, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn