Gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA phải đáp ứng các điều kiện nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/10/2022

Gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA phải đáp ứng các điều kiện nào? Danh sách cơ quan mua sắm gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA? Danh mục dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • 1. Gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA phải đáp ứng các điều kiện nào?

   Căn cứ Mục 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 09/2022/NĐ-CP quy định như sau:

   1. Gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA là gói thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

   a) Có giá gói thầu từ ngưỡng giá nêu tại khoản 2 Phụ lục này trở lên;

   b) Thuộc dự án, dự toán của cơ quan mua sắm được liệt kê tại khoản 3 Phụ lục này;

   c) Gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa nêu tại các khoản 4, 5 và 6 Phụ lục này;

   d) Không thuộc trường hợp loại trừ nêu tại khoản 9 Phụ lục này.

   2. Danh sách cơ quan mua sắm gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA?

   Tại Mục 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 09/2022/NĐ-CP quy định như sau:

   3. Danh sách cơ quan mua sắm thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA

   3.1. Cơ quan mua sắm cấp địa phương

   Các cơ quan, đơn vị được liệt kê dưới đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA. Nghị định này chỉ áp dụng đối với gói thầu của các đơn vị hành chính trực thuộc các cơ quan mua sắm cấp địa phương được liệt kê trong Phụ lục này và các đơn vị hành chính trực thuộc các đơn vị đó.

   a) Thành phố Hà Nội:

   - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

   - Sở Thông tin và Truyền thông;

   - Sở Nội vụ;

   - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   - Sở Công Thương;

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

   - Sở Tài chính;

   - Sở Xây dựng;

   - Sở Giao thông vận tải;

   - Sở Khoa học và Công nghệ;

   - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Sở Giáo dục và Đào tạo;

   - Sở Y tế;

   - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch);

   - Sở Tư pháp;

   - Sở Ngoại vụ;

   - Sở Tài nguyên và Môi trường;

   - Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

   Danh sách trên bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc Thành phố Hà Nội và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Thành phố Hà Nội.

   b) Thành phố Hồ Chí Minh:

   - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

   - Sở Thông tin và Truyền thông;

   - Sở Nội vụ;

   - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   - Sở Công Thương;

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

   - Sở Tài chính;

   - Sở Xây dựng;

   - Sở Giao thông vận tải;

   - Sở Khoa học và Công nghệ;

   - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Sở Giáo dục và Đào tạo;

   - Sở Y tế;

   - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

   - Sở Tư pháp;

   - Sở Tài nguyên và Môi trường;

   - Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

   Danh sách trên bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Thành phố Hồ Chí Minh.

   3.2. Cơ quan mua sắm khác

   Các cơ quan, đơn vị được liệt kê dưới đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA. Nghị định này không áp dụng đối với gói thầu của các cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập không được liệt kê tại khoản này.

   a) Thông tấn xã Việt Nam:

   - Ban Biên tập - Sản xuất ảnh báo chí;

   - Trung tâm phát triển truyền thông thông tấn;

   - Trung tâm hợp tác quốc tế thông tấn;

   - Trung tâm truyền hình thông tấn;

   - Trung tâm kỹ thuật thông tấn.

   Danh sách trên bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc các đơn vị nêu trên của Thông tấn xã Việt Nam;

   b) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

   Văn phòng Học viện (bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc);

   c) Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:

   - Viện Gia đình và Giới;

   - Viện Ngôn ngữ học;

   - Trung tâm nghiên cứu Kinh thành;

   - Ban Thi đua và khen thưởng;

   - Viện địa lý nhân văn;

   - Trung tâm nghiên cứu Chính sách phát triển bền vững;

   - Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển.

   Danh sách trên bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc các đơn vị nêu trên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

   d) Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

   - Ban Tổ chức cán bộ;

   - Ban Kế hoạch - Tài chính;

   - Ban Hợp tác quốc tế;

   - Ban Kiểm tra;

   - Ban ứng dụng và triển khai công nghệ.

   Danh sách trên bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc các đơn vị nêu trên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

   đ) Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

   - Tổng công ty điện lực miền Bắc;

   - Tổng công ty điện lực miền Trung;

   - Tổng công ty điện lực miền Nam;

   - Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội;

   - Tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

   - Tổng công ty truyền tải điện quốc gia.

   Danh sách trên bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc các đơn vị nêu trên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

   e) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

   - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, bao gồm: Văn phòng Đường sắt Việt Nam; Ban Kiểm soát nội bộ; Ban Bảo vệ - An ninh - Quốc phòng; Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt; Ban Vận tải và đầu máy toa xe; Ban Kế hoạch kinh doanh; Ban Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ; Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng; Ban Tài chính kế toán; Ban Tổ chức cán bộ - Lao động; Ban Quản lý Kết cấu hạ tầng Đường sắt; Văn phòng Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Đà Nẵng;

   - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội;

   - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn;

   - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý đường sắt Hà Hải;

   - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý đường sắt Hà Thái;

   - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý đường sắt Yên Lào;

   - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý đường sắt Hà Lạng.

   Danh sách trên bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

   g) Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc;

   h) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc.

   3. Danh mục dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA?

   Theo Mục 4 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 09/2022/NĐ-CP quy định như sau:

   4. Danh mục dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn

   Ngoài các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn được liệt kê tại điểm a khoản 4 Phụ lục I kèm theo Nghị định này, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA còn áp dụng đối với các dịch vụ được liệt kê dưới đây:

   Mã CPC

   Mô tả

   841

   Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính

   845

   Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính

   849

   Các dịch vụ máy tính khác

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn