Kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại đối với trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan thực hiện thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/12/2022

Trình tự kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại đối với trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan ra sao? Đối chiếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại để xử lý hồ sơ giảm thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan thế nào? Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan đủ điều kiện giảm thuế được xử lý như thế nào? Trường hợp hồ sơ điện tử của người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan không thuộc đối tượng giảm thuế hoặc không đủ điều kiện giảm thuế ra sao?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

  • Trình tự kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại đối với trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan ra sao?

   Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 11 Chương II Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 3394/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về trình tự kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại đối với trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan như sau:

   a) Kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại

   a.1) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, công chức xử lý hồ sơ đề xuất trên Hệ thống miễn giảm hoàn kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại, chuyển Lãnh đạo bộ phận, Lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt. Sau khi Lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt và phân công kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại, Hệ thống miễn giảm hoàn thông báo cho công chức được phân công kiểm tra, Lãnh đạo bộ phận và người nộp thuế.

   Việc kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại thực hiện trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện để kiểm tra, trừ trường hợp hàng hóa bị thiệt hại không thể kiểm tra được như xăng dầu, chất lỏng, chất cháy; hàng hóa bị thiệt hại toàn bộ do thiên tai, hỏa hoạn thì căn cứ vào giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của pháp luật.

   a.2) Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại thực hiện:

   Ngoài các nội dung kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan, công chức kiểm tra thực tế hàng hóa tiến hành kiểm tra thêm các nội dung sau đây:

   - Kiểm tra hồ sơ lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có phát sinh thiệt hại;

   - Kiểm tra Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của một trong các cơ quan, tổ chức có liên quan sau: Cơ quan Công an xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân, phường, thị trấn; Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu chế xuất; Ban quản lý khu kinh tế; Ban quản lý cửa khẩu; Cảng vụ hàng không; Cảng vụ hàng hải nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng về thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu);

   - Kiểm tra Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của pháp luật về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa;

   - Kết thúc kiểm tra lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 10/TXNK Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BTC, trong đó nêu rõ tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, chủng loại, quy cách của hàng hóa bị thiệt hại (trừ trường hợp hàng hóa bị thiệt hại không thể kiểm tra được thực tế như xăng dầu, hóa chất, chất lỏng, hàng hóa bị cháy, nổ). Trường hợp có nhiều mặt hàng bị thiệt hại thì lập bảng kê chi tiết đính kèm biên bản.

   a.3) Sau khi kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại, công chức thực hiện kiểm tra hàng hóa bị thiệt hại cập nhật các thông tin vào dự thảo kết luận kiểm tra trên Hệ thống miễn giảm hoàn sau đó lưu lại.

   Nguồn: Internet

   Đối chiếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại để xử lý hồ sơ giảm thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan thế nào?

   Tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Chương II Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 3394/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về đối chiếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại để xử lý hồ sơ giảm thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan như sau:

   b) Đối chiếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại để xử lý hồ sơ giảm thuế.

   b.1) Công chức xử lý hồ sơ đối chiếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại với hồ sơ giảm thuế, kiểm tra toàn bộ hồ sơ giảm thuế; chứng từ bảo hiểm và các chứng từ khác có liên quan để xác định mức độ thiệt hại.

   b.2) Kiểm tra thông tin hàng hóa bị thiệt hại (tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, chủng loại, quy cách của hàng hóa bị thiệt hại) lưu trên kết luận kiểm tra.

   b.3) Đối chiếu các thông tin về số tiền đề nghị giảm thuế với dữ liệu trên Hệ thống VNACCS, Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan VCIS, Hệ thống E-Customs và các chương trình quản lý có liên quan.

   Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan đủ điều kiện giảm thuế được xử lý như thế nào?

   Theo Điểm c Khoản 1 Điều 11 Mục 1 Chương I Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 3394/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan đủ điều kiện giảm thuế được xử lý như sau:

   c) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giảm thuế

   Công chức xử lý hồ sơ đề xuất việc giảm thuế và nhập các thông tin tại dự thảo quyết định giảm thuế, sau đó chuyển Lãnh đạo bộ phận, Lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt.

   Sau khi Lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt, Hệ thống miễn giảm hoàn tự động cấp mã số quản lý hải quan có cấu trúc bao gồm 9 ký tự: 02 ký tự đầu là 02 số cuối của năm ban hành quyết định, 02 ký tự tiếp theo là mã Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi ban hành quyết định, 05 ký tự tiếp theo là dãy số tự tăng theo từng năm. Công chức xử lý hồ sơ in dự thảo quyết định giảm thuế theo mẫu số 12 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, chuyển Lãnh đạo Chi cục Hải quan ký sau đó chuyển bộ phận văn thư lấy số, đóng dấu, phát hành.

   Sau khi bộ phận văn thư phát hành, công chức xử lý hồ sơ scan và cập nhật số quyết định giảm thuế (bản giấy) đính kèm vào hồ sơ, Hệ thống miễn giảm hoàn phản hồi cho người nộp thuế, chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan để thực hiện giảm thuế.

   Trường hợp hồ sơ điện tử của người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan không thuộc đối tượng giảm thuế hoặc không đủ điều kiện giảm thuế ra sao?

   Theo quy định Điểm d Khoản 1 Điều 11 Chương II Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 3394/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về trường hợp hồ sơ điện tử của người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử tại thời điểm làm thủ tục hải quan không thuộc đối tượng giảm thuế hoặc không đủ điều kiện giảm thuế như sau:

   d) Trường hợp hồ sơ không thuộc đối tượng giảm thuế hoặc không đủ điều kiện giảm thuế

   Công chức xử lý hồ sơ cập nhật các thông tin về việc hồ sơ không thuộc đối tượng giảm thuế hoặc không đủ điều kiện giảm thuế, đề xuất không xử lý giảm thuế, chuyển Lãnh đạo bộ phận, Lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt.

   Sau khi Lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt, công chức xử lý hồ sơ phản hồi cho người nộp thuế lý do không được giảm thuế, yêu cầu người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn