Hồ sơ hải quan đối với doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn thiết bị, máy móc, khuôn mẫu từ doanh nghiệp chế xuất gồm những gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/02/2023

Xin hỏi doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn thiết bị, máy móc, khuôn mẫu từ doanh nghiệp chế xuất có hồ sơ hải quan gồm những tài liệu gì? - Câu hỏi của Thanh Hiền (Bình Dương).

  • Hồ sơ hải quan đối với doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn thiết bị, máy móc, khuôn mẫu từ doanh nghiệp chế xuất gồm những gì?

   Theo Công văn 300/TCHQ-GSQL năm 2023 về doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn như sau:

   Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hoạt động DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu như sau:

   1. Trường hợp DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu để phục vụ hoạt động chế xuất của DNCX phù hợp với mục tiêu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền (trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư):

   1.1. Về thủ tục hải quan

   DNCX thực hiện thủ tục tạm xuất, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục tạm nhập; sau khi kết thúc hợp đồng thuê, mượn, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục tái xuất, DNCX thực hiện thủ tục tái nhập hàng hóa đã cho thuê, mượn.

   ...

   Căn cứ khoản 1 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ hải quan đối với thiết bị, máy móc, khuôn mẫu tạm nhập - tái xuất như sau:

   Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm

   1. Hồ sơ hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập - tái xuất:

   a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

   b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: 01 bản chụp;

   c) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

   ....

   Theo đó, hồ sơ hải quan đối với doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn thiết bị, máy móc, khuôn mẫu từ doanh nghiệp chế xuất gồm:

   +) Tờ khai hải quan theo mẫu;

   +) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt;

   +) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan.

   (Hình từ Internet)

   Hồ sơ hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn thiết bị, máy móc, khuôn mẫu như thế nào?

   Theo Công văn 300/TCHQ-GSQL năm 2023 về doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn như sau:

   Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hoạt động DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu như sau:

   1. Trường hợp DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu để phục vụ hoạt động chế xuất của DNCX phù hợp với mục tiêu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền (trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư):

   1.1. Về thủ tục hải quan

   DNCX thực hiện thủ tục tạm xuất, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục tạm nhập; sau khi kết thúc hợp đồng thuê, mượn, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục tái xuất, DNCX thực hiện thủ tục tái nhập hàng hóa đã cho thuê, mượn.

   ...

   Căn cứ khoản 2 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ hải quan đối với thiết bị, máy móc, khuôn mẫu tạm nhập - tái xuất như sau:

   Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm

   ...

   2. Hồ sơ hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm xuất - tái nhập:

   a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

   b) Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

   Căn cứ quy định trên, hồ sơ hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn thiết bị, máy móc, khuôn mẫu gồm:

   +) Tờ khai hải quan theo mẫu;

   +) Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan.

   Doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu từ doanh nghiệp chế xuất có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không?

   Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

   Đối tượng không chịu thuế

   ...

   20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất; gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

   ...

   Tại Công văn 300/TCHQ-GSQL năm 2023 về doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn như sau:

   Về chính sách thuế

   ...

   b) Về thuế GTGT

   Doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình tạm nhập, tái xuất không phải nộp thuế GTGT do hàng hóa tạm nhập-tái xuất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trường hợp đã hết thời hạn cho thuê, mượn nhưng doanh nghiệp nội địa tiếp tục sử dụng, không tái xuất thì doanh nghiệp nội địa phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng và kê khai, nộp thuế GTGT cùng với thuế nhập khẩu trên tờ khai hải quan mới theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

   Trong quá trình sử dụng hàng hóa thuê, mượn bị hư hỏng không thể tái xuất, buộc phải tiêu hủy và đã thực hiện thủ tục tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp nội địa không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng hóa thuê, mượn này.

   ...

   Như vậy, doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu từ doanh nghiệp chế xuất đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình tạm nhập, tái xuất không phải nộp thuế GTGT do hàng hóa tạm nhập - tái xuất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

   Doanh nghiệp nội địa có phải kê khai nộp thuế nhập khẩu khi đi thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu từ doanh nghiệp chế xuất hay không?

   Tại Công văn 300/TCHQ-GSQL năm 2023 về doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn như sau:

   ...

   1.2. Về chính sách thuế

   a) Về thuế nhập khẩu

   Doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu khi thực hiện thủ tục tạm nhập và không được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khi thực hiện thủ tục tái xuất. Trị giá tính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đi thuê, mượn thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

   Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu máy móc, thiết bị được thoả thuận trong hợp đồng gia công để thực hiện hợp đồng gia công thì doanh nghiệp nội địa được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

   Theo đó, doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu khi đi thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu từ doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện thủ tục tạm nhập và không được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khi thực hiện thủ tục tái xuất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn