Án phí thuận tình ly hôn là bao nhiêu? Mẫu đơn thuận tình ly hôn hiện nay?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/09/2023

Xin hỏi: Án phí thuận tình ly hôn là bao nhiêu? Mẫu đơn thuận tình ly hôn hiện nay?- Câu hỏi của chị Thơ (Tp.HCM).

  • Án phí thuận tình ly hôn là bao nhiêu?

   Thuận tình ly hôn được xem là việc giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình. Theo Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UUBTVQH14 có quy định về mức án phí giải quyết thuận tình ly hôn như sau:

   II

   Án phí dân sự

   1

   Án phí dân sự sơ thẩm

   1.1

   Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch

   300.000 đồng

   1.2

   Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch

   3.000.000 đồng

   1.3

   Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch

   a

   Từ 6.000.000 đồng trở xuống

   300.000 đồng

   b

   Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

   5% giá trị tài sản có tranh chấp

   c

   Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

   20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

   d

   Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

   36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng

   đ

   Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

   72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

   e

   Từ trên 4.000.000.000 đồng

   112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

   1.4

   Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch

   a

   Từ 60.000.000 đồng trở xuống

   3.000.000 đồng

   b

   Từ trên 60.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

   5% của giá trị tranh chấp

   c

   Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

   20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

   d

   Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

   36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

   đ

   Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

   72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

   e

   Từ trên 4.000.000.000 đồng

   112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng

   1.5

   Đối với tranh chấp về lao động có giá ngạch

   a

   Từ 6.000.000 đồng trở xuống

   300.000 đồng

   b

   Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

   3% giá trị tranh chấp, nhưng không thấp hơn 300.000 đồng

   c

   Từ trên 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

   12.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

   d

   Từ trên 2.000.000.000 đồng

   44.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

   2

   Án phí dân sự phúc thẩm

   2.1

   Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động

   300.000 đồng

   2.2

   Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại

   2.000.000 đồng

   Như vậy, án phí sơ thẩm giải quyết ly hôn thuận tình không có giá ngạch là 300.000 đồng. Án phí phúc thẩm giải quyết ly hôn thuận tình là 300.000 đồng.

   Khi nào Tòa án công nhận thuận tình ly hôn?

   Tại Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về thuận tình ly hôn như sau:

   Thuận tình ly hôn

   Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

   Như vậy, Tòa án công nhận thuận tình ly hôn khi vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn. Đồng thời hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con.

   Án phí thuận tình ly hôn là bao nhiêu? Mẫu đơn thuận tình ly hôn hiện nay? (Hình từ Internet)

   Mẫu đơn thuận tình ly hôn hiện nay?

   Có thể hiểu mẫu đơn xin ly hôn thuận tình là mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Cụ thể, tại Mẫu số 01-VDS ban hành kèm theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP có quy định mẫu đơn thuận tình ly hôn như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ĐƠN YÊU CẦU
   GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

   (V/v: …………………………………..)(1)

   Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………(2)

   Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(3) ...............................................................................

   Địa chỉ:(4) ..............................................................................................................................

   Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):................................................

   Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ..................................................................................................

   Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5) ................................................................
   việc như sau:

   - Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(6) .........................................................................

   .............................................................................................................................................

   - Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:(7)

   .............................................................................................................................................

   - Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(8)

   .............................................................................................................................................

   - Các thông tin khác (nếu có):(9).............................................................................................

   Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:(10)

   1. .........................................................................................................................................

   2. .........................................................................................................................................

   3. .........................................................................................................................................

   Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

   ………, ngày…. tháng…. năm……. (11)

   NGƯỜI YÊU CẦU(12)

   Cách ghi mẫu đơn thuận tình ly hôn chính xác nhất?

   Tại Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP có hướng dẫn cách ghi mẫu đơn thuận tình ly hôn như sau:

   Mục (1): Ghi loại việc dân sự là công nhận thuận tình ly hôn,..

   Mục (2) và (5): Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

   Nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội;

   Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó. Ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

   Mục (3): Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của cá nhân yêu cầu.

   Mục (4): Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người yêu cầu ly hôn tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

   Ví dụ: thôn Bình An, xã Phú Cường, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

   Mục (6): Ghi cụ thể những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

   Mục (7): Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.

   Mục (8): Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó.

   Mục (9): Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

   Mục (10): Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…

   Ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Phạm Thị C;....

   Mục (11): Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu

   Ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2018; Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019.

   Mục (12): Phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu ly hôn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn