Sắp tới sẽ tổ chức hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt vào tháng 06/2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/05/2023

Xin hỏi: Có phải sắp tới sẽ tổ chức hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt vào tháng 06/2023 không?- Câu hỏi của chị Uyên (Hải Dương).

  • Sắp tới sẽ tổ chức hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt vào tháng 06/2023?

   Tại tiết 1.7 Tiểu mục 1 Mục 3 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 2089/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế có đưa ra nội dung của kế hoạch như sau:

   NỘI DUNG KẾ HOẠCH

   1. Hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin y tế, triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06

   ...

   1.5. Tái cấu trúc quy trình thanh toán viện phí và ban hành biểu mẫu biên lai thanh toán viện phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia và quy trình thanh toán chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không dùng tiền mặt.

   - Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

   - Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

   - Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2023.

   1.6. Tham mưu Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo 50% bệnh viện hạng 2 trở lên triển khai tích hợp thanh toán viện phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

   - Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

   - Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin.

   - Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2023.

   1.7. Tổ chức hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn thông tin, tính riêng tư thông tin, dữ liệu bệnh nhân khi thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

   - Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

   - Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

   - Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2023.

   1.8. Cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1

   - Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

   - Thời gian hoàn thành: Quý II/2023.

   ...

   Như vậy, Cục Công nghệ thông tin sẽ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt vào tháng 6/2023.

   Sắp tới sẽ tổ chức hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt vào tháng 06/2023? (Hình từ Internet)

   Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023 phải đảm bảo yêu cầu nào?

   Tại Tiểu mục 2 Mục 1 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 2089/QĐ-BYT có đưa ra những yêu cầu trong quá trình thực hiện kế hoạch bao gồm:

   - Cần phải xác định cụ thể các nội dung công việc, công tác phối hợp, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 06.

   Phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao.

   - Các đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp phải tích cực, chủ động triển khai theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

   Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

   - Việc kết nối, tích hợp, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải tiết kiệm, tránh lãng phí; gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

   - Phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các hoạt động, dự án và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin triệt để cho các đơn vị thực hiện giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, giúp đơn vị chủ động triển khai nhanh, kịp thời các hoạt động, dự án công nghệ thông tin và chuyển đổi số y tế.

   - Kịp thời rà soát hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin y tế, triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ thực hiện Đề án 06.

   Nội dung chính của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023 là gì?

   Tại Mục 3 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 2089/QĐ-BYT, quy định các nội dung chính của kế hoạch bao gồm:

   - Hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin y tế, triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, cụ thể:

   + Xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế

   + Xây dựng hướng dẫn về kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế

   + Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và phát triển kinh tế - xã hội.

   + Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Y tế.

   + Tái cấu trúc quy trình thanh toán viện phí và ban hành biểu mẫu biên lai thanh toán viện phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia và quy trình thanh toán chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không dùng tiền mặt.

   + Tham mưu Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo 50% bệnh viện hạng 2 trở lên triển khai tích hợp thanh toán viện phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

   + Tổ chức hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn thông tin, tính riêng tư thông tin, dữ liệu bệnh nhân khi thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

   + Cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1

   + Tổ chức thống kê, cập nhật thông tin, dữ liệu về y, bác sỹ, bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, giường bệnh, trang thiết bị y tế, ... để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

   + Tiếp tục thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo chính xác, đúng quy định của pháp luật.

   + Tham mưu Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế cập nhật dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo quy định.

   + Kết nối chia sẻ dữ liệu kết quả khám sức khỏe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện dịch vụ công Cấp đổi, cấp lại giấy giấy phép lái xe.

   + Thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an về việc chia sẻ một số trường thông tin cơ bản của Sổ Sức khỏe điện tử hiển thị trên ứng dụng VNeID theo đúng quy định của pháp luật

   - Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06

   - Thực hiện các nhiệm vụ đầu tư đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ Y tế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn