Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ được thực hiện như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/06/2022

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ được thực hiện như thế nào? Thời hạn giải quyết và trả kết quả hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ được quy định như thế nào? Mong nhận được hồi đáp!

  • Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

   Căn cứ Điều 33

   1. Tổ chức, cá nhân được đề nghị cấp lại giấy phép khi bị rách, nát, mất.

   2. Cách thức thực hiện

   Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định này.

   3. Thành phần hồ sơ

   a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 08 Phụ lục IV của Nghị định này;

   b) Trường hợp giấy phép bị rách, nát: Bản gốc giấy phép bị rách, nát.

   4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   ...

   Thời hạn giải quyết và trả kết quả hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

   Căn cứ Khoản 5 Điều trên quy định về thời hạn giải quyết và trả kết quả hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ như sau:

   5. Thời hạn giải quyết và trả kết quả

   a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

   b) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục VI của Nghị định này;

   c) Thời hạn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí;

   d) Trường hợp không đồng ý cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ: Chậm nhất trong thời hạn quy định tại điểm c khoản này, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn