Quy định về yêu cầu đối với Báo cáo phát thải trong quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 từ tàu bay?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/12/2022

Quy định về yêu cầu đối với Báo cáo phát thải trong quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 từ tàu bay? Quy định về yêu cầu đối với cơ sử dữ liệu trong quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 từ tàu bay? Quy định về khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu trong quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 từ tàu bay? Quy định về trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam trong thực hiện quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay? Quy định về trách nhiệm của người khai thác tàu bay trong thực hiện quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay?

Mong anh/chị tư vấn!

  • Quy định về yêu cầu đối với Báo cáo phát thải trong quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 từ tàu bay?

   Điều 9 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('6EE6A', '384813');" target='_blank'>Điều 9 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về yêu cầu đối với Báo cáo phát thải trong quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 từ tàu bay như sau:

   1. Báo cáo phát thải của người khai thác tàu bay được gửi Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 01 tháng 3 hàng năm để tổng hợp cơ sở dữ liệu về nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 trong hàng không dân dụng Việt Nam. Thời gian chốt số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

   2. Báo cáo phát thải từ các chuyến bay quốc tế của người khai thác tàu bay có lượng phát thải khí CO2 hàng năm lớn hơn 10.000 tấn từ tàu bay có tải trọng cất cánh tối đa lớn hơn 5.700 kg phải được xác minh theo hướng dẫn của Phụ ước 16 Tập 4; gửi Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 31 tháng 5 hàng năm. Thời gian chốt số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

   3. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm rà soát Báo cáo phát thải và Báo cáo xác minh theo hướng dẫn của Phụ ước 16 Tập 4.

   Hình từ Internet

   Quy định về yêu cầu đối với cơ sử dữ liệu trong quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 từ tàu bay?

   Điều 10 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('6EE6A', '384813');" target='_blank'>Điều 10 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về yêu cầu đối với cơ sử dữ liệu trong quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 từ tàu bay như sau:

   1. Cơ sở dữ liệu về nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 được xây dựng từ các báo cáo của người khai thác tàu bay gửi Cục Hàng không Việt Nam; được xử lý, lưu trữ, có giao diện truy cập phù hợp để khai thác dữ liệu qua môi trường mạng internet; có khả năng kết xuất dữ liệu.

   2. Cơ sở dữ liệu được lưu dưới dạng số hóa phải đảm bảo tính trung thực, đúng đắn, không bị chỉnh sửa, đảm bảo an toàn, an ninh và lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 10 (mười) năm.

   Quy định về khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu trong quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 từ tàu bay?

   Điều 11 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT ' onclick="vbclick('6EE6A', '384813');" target='_blank'>Điều 11 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu trong quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 từ tàu bay như sau:

   1. Cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ của tàu bay được khai thác phục vụ cho mục đích quản lý nhiên liệu tiêu thụ và giảm phát thải CO2 từ tàu bay, thực hiện nghĩa vụ quốc gia thành viên ICAO và phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

   2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ như nêu tại khoản 1 Điều này sẽ được Cục Hàng không Việt Nam cung cấp thông tin theo phương thức cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu.

   Quy định về trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam trong thực hiện quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay?

   Điều 12 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('6EE6A', '384813');" target='_blank'>Điều 12 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam trong thực hiện quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay như sau:

   Cục Hàng không Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà chức trách hàng không theo quy định của Nghị định số 66/2015/NĐ-CP của Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện Thông tư này và các nội dung sau:

   1. Thông báo và cập nhật danh sách các tổ chức xác minh báo cáo phát thải tại Việt Nam cho Trung tâm Đăng ký CORSIA của ICAO (ICAO CORSIA Central Registry); theo dõi Hệ số phát thải CO2 do ICAO công bố và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam tạo điều kiện để người khai thác tàu bay tra cứu, áp dụng.

   2. Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu, phát thải khí CO2 của các chuyến bay quốc tế và các chuyến bay nội địa theo quy định của Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải

   3. Tổng hợp, thông báo ICAO các thông tin của người khai thác tàu bay mang quốc tịch Việt Nam có các chuyến bay quốc tế; báo cáo dữ liệu phát thải theo các cặp quốc gia và tổng lượng phát thải khí CO2 từ các chuyến bay quốc tế trước ngày 31 tháng 8 hàng năm.

   4. Tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu, phát thải khí CO2 từ tàu bay mang quốc tịch Việt Nam đáp ứng các yêu cầu quản lý, khai thác, sử dụng và báo cáo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về hàng không dân dụng.

   5. Rà soát Kế hoạch giám sát nhiên liệu của người khai thác tàu bay theo hướng dẫn của Phụ ước 16 Tập 4.

   6. Rà soát việc thông tin được công khai hay được bảo mật theo đề nghị của người khai thác tàu bay và thông báo ICAO các dữ liệu cần bảo mật.

   Quy định về trách nhiệm của người khai thác tàu bay trong thực hiện quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay?

   Điều 13 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT' onclick="vbclick('6EE6A', '384813');" target='_blank'>Điều 13 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm của người khai thác tàu bay trong thực hiện quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay như sau:

   1. Gửi Cục Hàng không Việt Nam Kế hoạch giám sát nhiên liệu, Báo cáo phát thải và cập nhật Kế hoạch giám sát nhiên liệu khi có các thay đổi liên quan đến người khai thác tàu bay theo hướng dẫn của Phụ ước 16 Tập 4.

   2. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, xử lý các dữ liệu thiếu hụt trong quá trình giám sát nhiên liệu tiêu thụ theo hướng dẫn Phụ ước 16 Tập 4.

   3. Lưu trữ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến nhiên liệu tiêu thụ trong thời hạn tối thiểu 10 (mười) năm.

   4. Trường hợp Người khai thác tàu bay không báo cáo, lưu trữ dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ và phát thải CO2, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện theo các hướng dẫn của ICAO tại Phụ ước 16 Tập 4.

   Tran trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn