Mẫu kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/08/2022

Mẫu kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được quy định như thế nào? Đơn đề nghị xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được quy định như thế nào?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • 1. Mẫu kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được quy định như thế nào?

   Theo mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7A188', '371628');" target='_blank'>Nghị định 06/2022/NĐ-CP về mẫu kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở, cụ thể như sau:

   TÊN CƠ QUAN
   ----------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   --------------

   KẾ HOẠCH

   Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở ....

   I. Thông tin của cơ sở

   1. Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh ...

   2. Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật

   3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất

   II. Kết quả kiểm kê khí nhà kính và dự kiến phát thải của cơ sở

   - Mô tả, trình bày kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở đã được nêu trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

   - Mô tả chi tiết phương pháp, số liệu đầu vào, xác định mức phát thải khí nhà kính dự kiến.

   III. Mục tiêu và biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

   Mô tả biện pháp, hoạt động, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở.

   IV. Kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

   - Mô tả phương thức thực hiện các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở.

   - Mô tả chi tiết phương pháp đo đạc lượng giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở.

   V. Hoạt động giám sát, đánh giá

   Mô tả các biện pháp giám sát, đánh giá các biện pháp, hoạt động, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở.

   VI. Chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật

   TM. TỔ CHỨC

   2. Đơn đề nghị xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được quy định như thế nào?

   Theo mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7A188', '371628');" target='_blank'>Nghị định 06/2022/NĐ-CP về đơn đề nghị xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được quy định như sau:

   TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC
   -------------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   --------------

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÍN CHỈ CÁC-BON, HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

   Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. (qua Cục Biến đổi khí hậu)

   Tên doanh nghiệp:...............................................................................................................

   Địa chỉ:.................................................................................................................................

   Điện thoại:........................................................................ Fax:............................................

   Email:...................................................................................................................................

   1. Thông tin dự án

   - Cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon áp dụng cho chương trình/dự án: ...(tên cơ chế)...; (nếu đề nghị xác nhận tín chỉ các-bon)

   - Lĩnh vực hoạt động của chương trình/dự án: ...(tên lĩnh vực)...;

   - Giai đoạn nhận tín chỉ các-bon (hoặc hạn ngạch phát thải khí nhà kính) của chương trình/dự án: từ tháng .../năm... đến tháng.../năm...

   2. Đề nghị xác nhận

   Lượng tín chỉ các-bon (hoặc hạn ngạch phát thải khí nhà kính) đề nghị xác nhận giao dịch:...

   …., ngày…tháng…năm ....
   TM. CƠ QUAN/TỔ CHỨC
   (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn