Mẫu đề nghị công nhận đơn vị đủ điều kiện thực hiện thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/08/2022

Mẫu đề nghị công nhận đơn vị đủ điều kiện thực hiện thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở? Mẫu kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực được quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

 

  • 1. Mẫu đề nghị công nhận đơn vị đủ điều kiện thực hiện thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở?

   Tại mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về mẫu đề nghị công nhận đơn vị đủ điều kiện thực hiện thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở, như sau:

   TÊN ĐƠN VỊ
   ---------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ

   Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Căn cứ Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày ….. tháng ..... năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

   Tôi là (Ghi họ tên bằng chữ in hoa): ....................................................................................

   Đề nghị đăng ký đủ điều kiện thực hiện thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho công ty/tổ chức do tôi là người đại diện theo pháp luật với những thông tin sau:

   1. Tên công ty:

   Tên công ty/tổ chức viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .........................................

   Tên công ty/tổ chức viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................

   2. Địa chỉ trụ sở chính:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .......................................................

   Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................................

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................................

   Tỉnh/Thànhphố: ...................................................................................................................

   Điện thoại: ………………………………………………. Fax (nếu có): ...................................

   Email (nếu có): ……………………………………………….Website (nếu có): ......................

   3. Thông tin về giấy phép kinh doanh

   4. Thông tin về năng lực thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính:

   - Chứng nhận năng lực thẩm định được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu công nhận: .............................

   - Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN ISO 14065:

   - Số kỹ thuật viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực:

   + Số kỹ thuật viên được cấp chứng nhận:... cho lĩnh vực:...

   + Số kỹ thuật viên được cấp chứng nhận:... cho lĩnh vực:...

   + Số kỹ thuật viên được cấp chứng nhận:... cho lĩnh vực:...

   + Số kỹ thuật viên được cấp chứng nhận:... cho lĩnh vực:...

   + Số kỹ thuật viên được cấp chứng nhận:... cho lĩnh vực:...

   5. Hồ sơ đề nghị chứng nhận, gồm:

   - Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh.

   - Bản sao công chứng chứng nhận năng lực thẩm định được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu công nhận (nếu có) đã công chứng.

   - Bản sao công chứng chứng nhận tiêu chuẩn TCVN ISO 14065 (nếu có).

   - Bản sao công chứng chứng nhận hoàn thành khóa học về kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (nếu có).

   Công ty/Tổ chức cam kết tuân thủ mọi quy định kỹ thuật về quy trình, phương pháp thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ quản lý lĩnh vực liên quan quy định; xây dựng, thực hiện và duy trì chương trình bảo đảm chất lượng, kiểm soát chất lượng phù hợp với phạm vi hoạt động thẩm định. Tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các quy định về yêu cầu đối với đơn vị thẩm định.

   Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xác nhận.

   TM. TỔ CHỨC

   2. Mẫu kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực được quy định như thế nào?

   Theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về mẫu kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực được quy định như sau:

   TÊN CƠ QUAN
   ------------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   KẾ HOẠCH

   Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của lĩnh vực ...

   I. Mục tiêu chung của lĩnh vực

   II. Các biện pháp, hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

   - Mô tả, trình bày kết quả kiểm kê khí nhà kính của lĩnh vực trong phạm vi quản lý;

   - Mô tả chi tiết phương pháp, số liệu đầu vào, xây dựng kịch bản phát triển thông thường (BAU);

   - Tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của lĩnh vực trong phạm vi quản lý;

   - Mô tả biện pháp, hoạt động, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của lĩnh vực trong phạm vi quản lý;

   - Mô tả phương thức thực hiện các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính trong phạm vi quản lý.

   III. Kế hoạch thực hiện

   Mô tả kế hoạch, nguồn lực, lộ trình thực hiện biện pháp, hoạt động, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của lĩnh vực trong phạm vi quản lý.

   IV. Hoạt động giám sát, đánh giá

   Mô tả các biện pháp giám sát, đánh giá các biện pháp, hoạt động, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của lĩnh vực trong phạm vi quản lý.

   V. Tổ chức thực hiện

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn