Khuyến khích các hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 05/08/2022

Khuyến khích các hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn? Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính các lĩnh vực đến năm 2030?

Mong Luật sư tư vấn giải đáp. Tôi cảm ơn.

  • 1. Khuyến khích các hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn?

   Theo Điều 33 Nghị định 06/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7A188', '371401');" target='_blank'>Điều 33 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định khuyến khích các hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, như sau:

   1. Hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tiêu hủy các chất gây hiệu ứng nhà kính này được áp dụng cơ chế hợp tác, trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon theo quy định tại Điều 20 Nghị định này.

   2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn, sử dụng các chất thay thế thân thiện khí hậu được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.

   3. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi công nghệ nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn; cung cấp dịch vụ thu gom, xử lý các chất được kiểm soát được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

   2. Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính các lĩnh vực đến năm 2030?

   Tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính các lĩnh vực đến năm 2030, cụ thể như sau:

   Bộ quản lý lĩnh vực

   Lĩnh vực

   Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tối thiểu giai đoạn đến năm 2030 (triệu tấn CO2)**

   Tổng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tối thiểu giai đoạn đến năm 2030, trong đó:

   563,8

   Bộ Công Thương

   - Sản xuất năng lượng

   - Tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp

   268,5

   Bộ Giao thông vận tải

   - Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải

   37,5

   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   - Tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp

   - Sản xuất nông nghiệp

   - Lâm nghiệp

   129,8

   Bộ Xây dựng

   - Các quá trình công nghiệp

   - Tiêu thụ năng lượng trong sản xuất xi măng

   - Tòa nhà

   74,3

   Bộ Tài nguyên và Môi trường

   - Xử lý chất thải

   53,7

   ____________________

   * Theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật năm 2020.

   ** Số liệu báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của năm 2021, 2022 sẽ được ước tính.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn