Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất từ ngày 14/9/2023 bao gồm những giấy tờ gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/09/2023

Xin hỏi: Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất từ ngày 14/9/2023 bao gồm những giấy tờ gì?- Câu hỏi của anh Huy (Phú Yên).

  • Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất từ ngày 14/9/2023 bao gồm những giấy tờ gì?

   Ngày 14/9/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-BTNMT quy định về sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước.

   Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bởi điểm c khoản 4 Điều 1 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT và khoản 2 Điều 1 Thông tư 09/2023/TT-BTNMT có quy định về hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

   (1) Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

   (2) Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp;

   (3) Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:

   - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.

   - Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;

   (4) Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài những tài liệu tại (1), (2), hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề theo quy định (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề).

   Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất từ ngày 14/9/2023 bao gồm những giấy tờ gì? (Hình từ Internet)

   Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được cấp lại trong trường hợp nào?

   Tại Điều 15 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT quy định về cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

   Cấp lại giấy phép

   1. Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau đây:

   a) Bị mất;

   b) Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được;

   c) Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày.

   2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất bao gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này);

   b) Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

   3. Nộp hồ sơ:

   Việc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Thông tư này.

   ...

   Như vậy, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được cấp lại trong trường hợp:

   - Bị mất;

   - Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được;

   - Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày.

   Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất bị thu hồi khi nào?

   Tại Điều 10 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT có quy định về đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép như sau:

   Đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép

   1. Việc đình chỉ hiệu lực giấy phép được thực hiện như sau:

   a) Giấy phép bị đình chỉ hiệu lực khi chủ giấy phép vi phạm nội dung quy định trong giấy phép gây sụt, lún đất, biến dạng công trình hoặc gây ô nhiễm, cạn kiệt nghiêm trọng nguồn nước;

   b) Thời hạn đình chỉ hiệu lực giấy phép không quá ba (03) tháng;

   c) Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ hiệu lực, chủ giấy phép không có các quyền liên quan đến giấy phép và phải có biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật;

   d) Khi hết thời hạn đình chỉ hiệu lực giấy phép mà cơ quan cấp phép không có quyết định khác thì chủ giấy phép được tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

   2. Việc thu hồi giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   a) Chủ giấy phép bị phát hiện giả mạo tài liệu, kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy phép;

   b) Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản;

   c) Chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định của giấy phép;

   d) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

   đ) Giấy phép đã được cấp nhưng chủ giấy phép không thực hiện nghĩa vụ tài chính và không nhận giấy phép.

   ...

   Như vậy, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất bị thu hồi khi:

   - Chủ giấy phép bị phát hiện giả mạo tài liệu, kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy phép;

   - Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản;

   - Chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định của giấy phép;

   - Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

   - Giấy phép đã được cấp nhưng chủ giấy phép không thực hiện nghĩa vụ tài chính và không nhận giấy phép.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn