Chủ dự án không tự trồng rừng thay thế cần chuẩn bị gì trong hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/01/2023

Xin hỏi bên tôi là bên chủ dự án không tự trồng rừng thay thế thì theo quy định mới cần chuẩn bị những gì trong hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế? - Câu hỏi của Thành An (Cao Bằng).

  • Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế thuộc về ai?

   Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 25/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2023) có quy định về thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế như sau:

   Chủ dự án không tự trồng rừng thay thế

   1. Chủ dự án nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác. Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

   2. Thẩm quyền phê duyệt nộp tiền trồng rừng thay thế: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Theo quy định trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế.

   (Hình từ Internet)

   Chủ dự án không tự trồng rừng thay thế cần chuẩn bị gì trong hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế trực tiếp?

   Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 25/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2023) có quy định về hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế trực tiếp đối với chủ dự án không tự trồng rừng thay thế như sau:

   Chủ dự án không tự trồng rừng thay thế
   ...
   3. Hồ sơ gồm:
   a) Bản chính văn bản đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
   b) Bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
   c) Bản sao các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
   ...

   Theo đó, hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế trực tiếp đối với chủ dự án không tự trồng rừng thay thế bao gồm:

   + Bản chính văn bản đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế;

   + Bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

   + Bản sao các tài liệu khác có liên quan.

   Chủ dự án không tự trồng rừng thay thế yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ thực hiện chủ trương trồng rừng thay thế và trả lời ngay có đúng không?

   Tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 25/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2023) có quy định về thời gian trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế trực tiếp đối với chủ dự án không tự trồng rừng thay thế như sau:

   Chủ dự án không tự trồng rừng thay thế
   ...
   4. Thời gian trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ:
   a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ cho chủ dự án và nêu rõ lý do;
   b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo bằng văn bản cho chủ dự án và nêu rõ lý do.
   ...

   Căn cứ quy định trên, nếu hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế trực tiếp thì chủ dự án không tự trồng rừng thay thế có thể yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ cho chủ dự án.

   Trình tự chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế trên địa bàn như thế nào?

   Tại khoản 5 Điều 4 Thông tư 25/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2023) có quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế trên địa bàn như sau:

   +) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng, đơn vị vũ trang là chủ đầu tư đối với trường hợp trồng rừng thay thế trên diện tích đất được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng, đơn vị vũ trang quản lý;

   Giao Chi cục Kiểm lâm hoặc Ban quản lý dự án phát triển rừng cấp huyện là chủ đầu tư đối với trường hợp trồng rừng thay thế trên diện tích đất được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý;

   +) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được giao nhiệm vụ, chủ đầu tư lập dự toán, thiết kế gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

   +) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự toán, thiết kế va thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về thời gian, số tiền phải nộp để thực hiện trồng rừng thay thế;

   +) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ dự án phải nộp đủ số tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn