Từ ngày 04/05/2023, Kho bạc nhà nước công bố thông tin về giao dịch có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ vào thời gian nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/05/2023

Xin hỏi: Từ ngày 04/05/2023, Kho bạc nhà nước công bố thông tin về giao dịch có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ vào thời gian nào?- Câu hỏi của anh Hưng (Bạc Liêu).

  • Từ ngày 04/05/2023, Kho bạc nhà nước công bố thông tin về giao dịch có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ vào thời gian nào?

   Tại Điều 17 Thông tư 107/2020/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 12/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2023 có quy định về công bố thông tin của kho bạc nhà nước như sau:

   Công bố thông tin của KBNN

   1. Chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tuần liền kề trước tuần thực hiện giao dịch, KBNN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của KBNN về lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP dự kiến của tuần thực hiện giao dịch tiếp theo; đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

   2. Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, KBNN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của KBNN về kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP trong tháng liền kề trước đó (khối lượng, lãi suất mua lại có kỳ hạn TPCP bình quân gia quyền tương ứng với loại kỳ hạn); đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

   Như vậy, từ ngày 04/05/2023 kho bạc nhà nước thực hiện 02 công bố giao dịch có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trên trang thông tin điện tử của kho bạc nhà nước trong thời gian như sau:

   - Chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tuần liền kề trước tuần thực hiện giao dịch, kho bạc nhà nước công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của kho bạc nhà nước về lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ dự kiến của tuần thực hiện giao dịch tiếp theo

   Đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

   - Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, kho bạc nhà nước công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của kho bạc nhà nước về kết quả mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong tháng liền kề trước đó (khối lượng, lãi suất mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ bình quân gia quyền tương ứng với loại kỳ hạn);

   Đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

   Từ ngày 04/05/2023, Kho bạc nhà nước công bố thông tin về giao dịch có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ vào thời gian nào? (Hình từ Internet)

   Điều kiện để trái phiếu chính phủ được kho bạc nhà nước chấp nhận trong giao dịch là gì?

   Tại Điều 5 Thông tư 107/2020/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 12/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2023 có quy định về điều kiện đối với trái phiếu chính phủ được kho bạc nhà nước chấp nhận trong giao dịch như sau:

   Điều kiện đối với TPCP được KBNN chấp nhận trong giao dịch

   TPCP được KBNN chấp nhận sử dụng trong giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP phải đảm bảo các điều kiện sau:

   1. Là TPCP do KBNN phát hành đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

   2. Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng; không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch bảo đảm trong thời gian mua lại có kỳ hạn, kể từ ngày thanh toán giao dịch lần 1.

   Như vậy, điều kiện để trái phiếu chính phủ được kho bạc nhà nước chấp nhận sử dụng trong giao dịch gồm:

   - Là trái phiếu chính phủ đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá một (01) năm.

   - Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng; không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch bảo đảm trong thời gian mua lại có kỳ hạn, kể từ ngày thanh toán giao dịch lần 1.

   Trường hợp không thực hiện thanh toán tiền cho kho bạc nhà nước do không điều chỉnh được thời gian thanh toán thì Ngân hàng thương mại bị xử lý thế nào?

   Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 107/2020/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 12/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2023 có quy định về xử lý trường hợp ngân hàng thương mại không thực hiện thanh toán tiền cho kho bạc nhà nước như sau:

   Xử lý trường hợp NHTM không thực hiện thanh toán tiền cho KBNN

   1. Trường hợp NHTM không thực hiện thanh toán tiền cho KBNN theo cam kết, KBNN và NHTM thống nhất và ký phụ lục hợp đồng bằng văn bản để điều chỉnh thời gian thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 23 và điểm a khoản 4 Điều 32 Thông tư số 30/2019/TT-BTC. NHTM thanh toán giá trị giao dịch lần 2 và tiền phạt chậm thanh toán theo quy định tại Điều 14 Thông tư này cho đến ngày thực thanh toán.

   2. Trường hợp KBNN và NHTM không thống nhất được về việc điều chỉnh thời gian thanh toán hoặc sau thời hạn thanh toán quy định tại khoản 1 Điều này mà NHTM vẫn không thực hiện thanh toán cho KBNN, KBNN giữ TPCP cho đến khi đáo hạn và nhận gốc, lãi TPCP để khấu trừ toàn bộ nghĩa vụ phải thanh toán (giá trị giao dịch lần 2 và tiền phạt chậm thanh toán tính đến hết ngày liền kề trước ngày TPCP đáo hạn) của NHTM; số tiền còn lại (nếu có), KBNN trả lại cho NHTM trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày TPCP đáo hạn.

   Như vậy, từ ngày 04/05/2023, kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại không thống nhất được về việc điều chỉnh thời gian thanh toán mà ngân hàng thương mại vẫn không thực hiện thanh toán thì kho bạc nhà nước giữ trái phiếu chính phủ cho đến khi đáo hạn và nhận những khoản sau:

   - Gốc, lãi trái phiếu chính phủ để khấu trừ toàn bộ nghĩa vụ phải thanh toán (giá trị giao dịch lần 2 và tiền phạt chậm thanh toán tính đến hết ngày liền kề trước ngày trái phiếu chính phủ đáo hạn) của ngân hàng thương mại.

   - Số tiền còn lại (nếu có)

   Kho bạc nhà nước trả lại cho ngân hàng thương mại trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày trái phiếu chính phủ đáo hạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 17 Thông tư 107/2020/TT-BTC Tải về
  • Điều 5 Thông tư 107/2020/TT-BTC Tải về
  • Điều 15 Thông tư 107/2020/TT-BTC Tải về
  • Điều 1 Thông tư 12/2023/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn