Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của Chiến lược nợ công đến năm 2030?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 28/05/2022
  • Mục tiêu tổng quát Chiến lược nợ công đến năm 2030

   Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 460/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('7C8A2', '364443');" target='_blank'>Điều 1 Quyết định 460/QĐ-TTg năm 2022 quy định về mục tiêu tổng quát của Chiến lược nợ công đến năm 2030 như sau:

   2. Mục tiêu tổng quát

   Tổ chức huy động vốn vay đáp ứng nhu cầu của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ với chi phí vay hợp lý, phù hợp với mức độ rủi ro của khoản vay, đảm bảo khả năng trả nợ; duy trì các chỉ số nợ công, nợ Chính phủ ở mức an toàn, kiểm soát đối với nợ nước ngoài, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong nước; gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

   Mục tiêu cụ thể Chiến lược nợ công đến năm 2030

   Theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định 460/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('7C8A2', '364443');" target='_blank'>Điều 1 Quyết định 460/QĐ-TTg năm 2022 quy định về mục tiêu cụ thể của Chiến lược nợ công đến năm 2030 như sau:

   3. Mục tiêu cụ thể

   a) Giai đoạn 2021-2025

   - Kiểm soát chỉ tiêu bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn về nợ bao gồm trần, ngưỡng trong giới hạn được Quốc hội phê duyệt.

   b) Dự kiến đến năm 2030.

   - Nợ công không quá 60%GDP, nợ Chính phủ không quá 50%GDP.

   - Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ bình quân không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước.

   - Nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn