Mục tiêu quản lý rủi ro và nguyên tắc xử lý rủi ro đối với nợ công là gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/11/2022

Mục tiêu quản lý rủi ro và nguyên tắc xử lý rủi ro đối với nợ công là gì? Nhận diện rủi ro và đánh giá rủi ro đối với nợ công như thế nào? Các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro đối với nợ công là gì?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • Mục tiêu quản lý rủi ro và nguyên tắc xử lý rủi ro đối với nợ công là gì?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Mục tiêu quản lý rủi ro và nguyên tắc xử lý rủi ro đối với nợ công là gì?

   Tại Điều 22 Nghị định 94/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5A3DB', '381988');" target='_blank'>Điều 22 Nghị định 94/2018/NĐ-CP quy định về mục tiêu quản lý rủi ro đối với nợ công như sau:

   1. Đảm bảo cơ cấu nợ công hợp lý, phù hợp với mục tiêu, định hướng đặt ra trong kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm đã được Quốc hội quyết định

   2. Đảm bảo khả năng trả nợ trong trung hạn và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ công.

   3. Giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra trong tình huống xấu nhất với chi phí phát sinh hợp lý.

   Tại Điều 23 Nghị định 94/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5A3DB', '381988');" target='_blank'>Điều 23 Nghị định 94/2018/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xử lý rủi ro đối với nợ công như sau:

   1. Việc xem xét xử lý rủi ro được thực hiện cho từng trường hợp cụ thể căn cứ vào mức độ tổn thất có thể xảy ra và nguyên nhân dẫn đến rủi ro.

   2. Việc phòng ngừa và xử lý rủi ro phải căn cứ vào thỏa thuận vay hoặc công cụ nợ gốc trong danh mục nợ công hiện hành, nguyên nhân phát sinh rủi ro, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

   3. Việc phòng ngừa rủi ro đối với danh mục nợ công phải thực hiện phù hợp với kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm, chương trình quản lý nợ công 03 năm và kế hoạch vay, trả nợ hằng năm.

   4. Tổ chức, cá nhân sử dụng vốn vay sai mục đích, cố ý làm trái quy định làm phát sinh rủi ro nợ công phải chịu trách nhiệm xử lý và bồi thường theo quy định của pháp luật.

   2. Nhận diện rủi ro và đánh giá rủi ro đối với nợ công như thế nào?

   Tại Điều 24 Nghị định 94/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5A3DB', '381988');" target='_blank'>Điều 24 Nghị định 94/2018/NĐ-CP quy định về nhận diện rủi ro đối với nợ công như sau:

   1. Rủi ro đối với nợ công bao gồm:

   a) Rủi ro về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ do biến động trên thị trường tài chính;

   b) Rủi ro thanh khoản do thiếu các tài sản tài chính có tính thanh khoản để thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết, bao gồm khả năng trả nợ của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

   c) Rủi ro do biến động thị trường tài chính ảnh hưởng đến việc huy động vốn dẫn đến phải đảo nợ với chi phí cao hoặc mất khả năng đảo nợ;

   d) Rủi ro tín dụng do đối tượng được vay lại, đối tượng được bảo lãnh không trả được nợ đầy đủ, đúng hạn;

   đ) Các loại rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến an toàn nợ công.

   2. Việc quản lý rủi ro tín dụng của đối tượng được vay lại, đối tượng được bảo lãnh Chính phủ thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; Nghị định của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

   Tại Điều 25 Nghị định 94/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5A3DB', '381988');" target='_blank'>Điều 25 Nghị định 94/2018/NĐ-CP quy định về đánh giá rủi ro đối với nợ công như sau:

   1. Nội dung chủ yếu của việc đánh giá rủi ro gồm:

   a) Phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, tài khóa, tiền tệ, tỷ giá, lãi suất và biến động của thị trường vốn trong nước và quốc tế có tác động đến nợ công.

   b) Phân tích, đánh giá diễn biến về cơ cấu đồng tiền, lãi suất, kỳ hạn, quy mô, nghĩa vụ trả nợ công, hiện tại và xu hướng tương lai nhằm nhận diện mức độ rủi ro để có biện pháp xử lý rủi ro phù hợp.

   c) Tính toán mức độ rủi ro, dự kiến chi phí phòng ngừa và xử lý rủi ro trong trường hợp rủi ro xảy ra.

   2. Việc thực hiện đánh giá rủi ro được quy định như sau:

   a) Bộ Tài chính đánh giá rủi ro đối với nợ công, bao gồm nợ Chính phủ, nợ chính quyền địa phương và nợ được Chính phủ bảo lãnh.

   b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá rủi ro đối với nợ của chính quyền địa phương, bao gồm vay lại vốn vay ODA và vay ưu đãi của Chính phủ, trái phiếu của chính quyền địa phương và các khoản nợ khác của chính quyền địa phương.

   3. Việc đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ gắn với kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm, chương trình quản lý nợ công 03 năm và kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm.

   4. Trên cơ sở đánh giá rủi ro, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp để phòng ngừa rủi ro đối với nợ công; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất các giải pháp để phòng ngừa rủi ro đối với nợ của chính quyền địa phương.

   3. Các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro đối với nợ công là gì?

   Tại Điều 26 Nghị định 94/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5A3DB', '381988');" target='_blank'>Điều 26 Nghị định 94/2018/NĐ-CP quy định về các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro như sau:

   1. Đối với phòng ngừa và xử lý rủi ro về lãi suất và tỷ giá ngoại, sử dụng các công cụ phái sinh về lãi suất và đồng tiền.

   2. Đối với việc phòng ngừa và xử lý rủi ro thanh khoản gồm: bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý nợ công; phát hành công cụ nợ để đảm bảo thanh khoản; cơ cấu lại kỳ hạn của các khoản nợ, mua lại nợ, hoán đổi khoản nợ hoặc đàm phán gia hạn nợ.

   3. Đối với phòng ngừa và xử lý rủi ro do biến động thị trường tài chính gồm: phát triển thị trường vốn trong nước; nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia để tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

   4. Căn cứ vào đánh giá rủi ro và mức độ ảnh hưởng của rủi ro đối với từng khoản nợ hoặc với danh mục nợ, Bộ Tài chính xây dựng đề án cơ cấu lại nợ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và tổ chức thực hiện; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phương án cơ cấu lại nợ của chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn