Biểu tượng của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được quy định thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/12/2022

Biểu tượng của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được quy định thế nào? Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có các quyền hạn, nhiệm vụ ra sao? Nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam phải tuân thủ thực hiện là gì?

  • Biểu tượng của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được quy định thế nào?

   Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định về tên gọi, biểu tượng Hội như sau:

   1. Tên tiếng Việt: Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam.

   2. Tên tiếng Anh: The Vietnam Association for Copyright Protection of Film and TV Movies.

   3. Tên viết tắt tiếng Anh: VAFC.

   4. Biểu tượng (logo): Hội có biểu tượng riêng, được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, về biểu tượng của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam thì Hội có biểu tượng riêng, được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

   Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có các quyền hạn gì?

   Tại Điều 6 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 quy định về quyền hạn của Hội cụ thể có 11 quyền sau đây:

   1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

   2. Đại diện cho hội viên trong các quan hệ trong nước và ngoài nước về lĩnh vực bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình và các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

   3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong lĩnh vực bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

   4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam theo đề nghị của cơ quan nhà nước;

   Cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

   5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

   6. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức, hội hoạt động về truyền thông, điện ảnh và truyền hình để thực hiện nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

   7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội phù hợp với tôn chỉ, mục đích theo quy định của pháp luật.

   8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

   9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

   Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

   10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

   11. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam phải tuân thủ thực hiện là gì?

   Theo Điều 7 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021, các nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam phải tuân thủ đó là:

   1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội.

   Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

   2. Tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đường lối, chính sách văn hóa văn nghệ, các văn bản pháp quy về bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình cho hội viên.

   3. Tập hợp, đoàn kết, tổ chức kết nối và phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội;

   Thực hiện đúng Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

   4. Hòa giải tranh chấp, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

   5. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình cho hội viên trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hội và theo quy định của pháp luật.

   6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

   7. Ban hành quy chế về hoạt động thu, mức thu, phương thức phân phối, cách thức thực hiện việc phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất đảm bảo công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

   8. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

   9. Khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Hội; thay đổi trụ sở; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội;

   Tổ chức Đại hội; lập các pháp nhân thuộc Hội phải theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   10. Việc lập văn phòng đại diện của Hội ở địa phương khác phải xin phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt văn phòng đại diện và báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   11. Hàng năm báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; quản lý và sử dụng con dấu của Hội theo quy định của pháp luật.

   12. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   13. Lập và lưu giữ tại trụ sở Hội danh sách hội viên, chi hội, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hội và văn phòng đại diện, biên bản các cuộc họp Ban Chấp hành Hội.

   14. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn