Cử người quản lý di sản là một trong những người thừa kế có được không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 19/09/2022

Cử người quản lý di sản là một trong những người thừa kế có được không? Người quản lý di sản có những quyền và nghĩa vụ gì? Những người nào không được quyền hưởng di sản?

Chào anh/chị, cha tôi mất để lại di sản cho 4 anh em tôi mà không có di chúc, nay chúng tôi muốn cử người quản lý di sản trong thời gian chờ chia di sản. Không biết là có thể cử người quản lý di sản là một trong số những người thừa kế hay không ạ, hay phải cử người quản lý di sản không phải là người thừa kế?

  • Cử người quản lý di sản là một trong những người thừa kế có được không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Cử người quản lý di sản là một trong những người thừa kế có được không?

   Căn cứ Điều 616 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về người quản lý di sản như sau:

   1. Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

   2. Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.

   3. Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

   Như vậy, theo quy định như trên, do cha bạn mất không để lại di chúc cho nên bạn và những người thừa kế khác có quyền thỏa thuận và cử ra người quản lý di sản, trường hợp bạn và những người thừa kế khác không thỏa thuận cử được người quản lý di sản thì tất cả những người thừa kế bao gồm cả bạn là người quản lý di sản.

   2. Người quản lý di sản có những quyền và nghĩa vụ gì?

   Tại Điều 617, Điều 618 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về nghĩa vụ của người quản lý di sản và quyền của người quản lý di sản như sau:

   Điều 617. Nghĩa vụ của người quản lý di sản

   1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây:

   a) Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

   b) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

   c) Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;

   d) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

   đ) Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

   2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây:

   a) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;

   b) Thông báo về di sản cho những người thừa kế;

   c) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

   d) Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.

   Điều 618. Quyền của người quản lý di sản

   1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây:

   a) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;

   b) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

   c) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

   2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây:

   a) Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế;

   b) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

   c) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

   3. Trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý.

   Theo đó, người được chỉ định hoặc người được cử làm người quản lý di sản sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định như trên.

   3. Những người nào không được quyền hưởng di sản?

   Căn cứ Điều 621 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về người không được quyền hưởng di sản như sau:

   1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

   a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

   b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

   c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

   d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

   2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

   Như vậy, nếu người thừa kế thuộc vào một trong số các trường hợp theo quy định như trên thì sẽ không được hưởng di sản.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn