Xây dựng, phê duyệt danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện hàng năm như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/11/2022

Xây dựng, phê duyệt danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện hàng năm như thế nào? Hồ sơ dự án khuyến nông trung ương như thế nào? Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án khuyến nông trung ương như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • 1. Xây dựng, phê duyệt danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện hàng năm như thế nào?

   Tại Điều 15 Nghị định 83/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5D74E', '382643');" target='_blank'>Điều 15 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về xây dựng, phê duyệt danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện hàng năm như sau:

   1. Căn cứ chương trình khuyến nông trung ương đã phê duyệt, hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập hội đồng tư vấn xác định danh mục dự án khuyến nông trung ương. Danh mục dự án bao gồm: tên dự án; mục tiêu; nội dung hoạt động; địa bàn triển khai; thời gian thực hiện; dự kiến kết quả.

   2. Căn cứ ý kiến tư vấn của hội đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục dự án trước ngày 31 tháng 7; công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký chủ trì dự án.

   3. Trong trường hợp cần thiết (đáp ứng nhu cầu thực tiễn của sản xuất, thị trường hoặc để phục vụ nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của ngành, phòng ngừa, khắc phục thiên tai, dịch hại), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt bổ sung một số danh mục dự án ngoài chương trình khuyến nông trung ương.

   2. Hồ sơ dự án khuyến nông trung ương như thế nào?

   Tại Điều 16 Nghị định 83/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5D74E', '382643');" target='_blank'>Điều 16 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ dự án khuyến nông trung ương như sau:

   1. Văn bản đăng ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương.

   2. Tóm tắt hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp của tổ chức đăng ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này).

   3. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này).

   4. Thuyết minh dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này).

   5. Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này).

   6. Văn bản xác nhận triển khai dự án khuyến nông trung ương tại địa phương (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này).

   7. Cam kết đóng góp vốn đối ứng (nếu có).

   3. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án khuyến nông trung ương như thế nào?

   Tại Điều 17 Nghị định 83/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5D74E', '382643');" target='_blank'>Điều 17 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án khuyến nông trung ương như sau:

   1. Tiếp nhận hồ sơ

   a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố danh mục dự án, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký chủ trì, chủ nhiệm dự án xây dựng hồ sơ dự án theo quy định tại Điều 16 Nghị định này và gửi 01 bộ hồ sơ (bản chính) về cơ quan tiếp nhận hồ sơ (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);

   b) Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của dịch vụ bưu chính công ích gửi đến (trường hợp gửi qua dịch vụ bưu chính công ích) hoặc dấu đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ (trường hợp nộp trực tiếp).

   2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức mở hồ sơ đăng ký để kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ:

   a) Thành phần tham gia gồm: đại diện các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mời đại diện tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì, chủ nhiệm dự án tham dự;

   b) Hồ sơ hợp lệ được đưa vào xem xét, đánh giá là hồ sơ được chuẩn bị theo các biểu mẫu quy định tại Điều 16, đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 14 và nộp đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này;

   c) Đối với các hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc mở, kiểm tra hồ sơ;

   d) Kết quả mở hồ sơ được ghi thành biên bản theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn