Mục tiêu của khuyến nông là gì? Nguyên tắc hoạt động khuyến nông được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 29/11/2022

Mục tiêu của khuyến nông là gì? Nguyên tắc hoạt động khuyến nông được quy định như thế nào? Đối tượng chuyển giao và đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trong hoạt động khuyến nông là gì?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • 1. Mục tiêu của khuyến nông là gì?

   Tại Điều 3 Nghị định 83/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5D74E', '382500');" target='_blank'>Điều 3 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về mục tiêu của khuyến nông như sau:

   1. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường thông qua các nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông.

   2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng chống chịu thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

   3. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

   2. Nguyên tắc hoạt động khuyến nông được quy định như thế nào?

   Tại Điều 4 Nghị định 83/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5D74E', '382500');" target='_blank'>Điều 4 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về nguyên tắc hoạt động khuyến nông như sau:

   1. Xuất phát từ nhu cầu của sản xuất, thị trường và định hướng phát triển nông nghiệp của Nhà nước.

   2. Phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự nguyện và trách nhiệm giải trình của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khuyến nông.

   3. Dân chủ, công khai, có sự giám sát của cộng đồng và sự quản lý của Nhà nước.

   4. Nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng người sản xuất, cộng đồng dân tộc khác nhau.

   5. Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ chuyển giao phải được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận.

   6. Liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp với nông dân và giữa nông dân với nông dân.

   7. Xã hội hóa hoạt động khuyến nông, đa dạng hóa dịch vụ khuyến nông để huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động khuyến nông.

   8. Ưu tiên hoạt động khuyến nông ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

   9. Ưu tiên phụ nữ, người dân tộc thiểu số; tổ chức có tỷ lệ cao về nữ hoặc người dân tộc thiểu số tham gia hoạt động khuyến nông.

   3. Đối tượng chuyển giao và đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trong hoạt động khuyến nông là gì?

   Tại Điều 5 Nghị định 83/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5D74E', '382500');" target='_blank'>Điều 5 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng chuyển giao và đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trong hoạt động khuyến nông như sau:

   1. Đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

   a) Tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước chuyên trách do cấp có thẩm quyền thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

   b) Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp;

   c) Tổ chức, cá nhân khác bao gồm: tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài nước có tham gia hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

   2. Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

   a) Nông dân, chủ trang trại, tổ viên tổ hợp tác, thành viên hợp tác xã và các cá nhân khác hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

   b) Tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn