Bãi bỏ quy định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Quy chuẩn kỹ thuật theo thủ tục, quy trình rút ngắn từ 18/7/2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 29/06/2023

Xin hỏi: Có phải từ 18/7/2023 sẽ bãi bỏ quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ Quy chuẩn kỹ thuật theo thủ tục, quy trình rút ngắn không?- Câu hỏi của anh Quang (Kiên Giang).

  • Bãi bỏ quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ Quy chuẩn kỹ thuật theo thủ tục, quy trình rút ngắn?

   Tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 26/2019/TT-BKHCN quy định về việc hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuật như sau:

   Hủy bỏ Quy chuẩn kỹ thuật

   ...

   3. Trường hợp do yêu cầu cấp thiết của quản lý nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành QCĐP quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ QCĐP theo thủ tục, quy trình rút ngắn trên cơ sở bảo đảm tính khả thi, cơ sở khoa học và kinh phí cần thiết cho việc triển khai thực hiện.

   Tuy nhiên tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 10/2023/TT-BKHCN có quy định sau:

   Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

   ...

   2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 11

   Như vậy, từ 18/7/2023, sẽ hủy bỏ việc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ Quy chuẩn kỹ thuật theo thủ tục, quy trình rút ngắn.

   Bãi bỏ quy định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Quy chuẩn kỹ thuật theo thủ tục, quy trình rút ngắn từ 18/7/2023? (Hình từ Internet)

   Sửa đổi về bố cục của nội dung quy định kỹ thuật, kết cấu của quy chuẩn kỹ thuật?

   Tại khoản 4 Điều 13 Thông tư 26/2019/TT-BKHCN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BKHCN quy định về trình bày quy chuẩn kỹ thuật như sau:

   Trình bày quy chuẩn kỹ thuật

   ...

   4. Tùy theo mức độ phức tạp của đối tượng quản lý, nội dung quy định kỹ thuật, kết cấu của quy chuẩn kỹ thuật cơ bản được bố cục như sau:

   a) Phần, chương, mục, điều, điểm, đoạn, phụ lục; hoặc

   b) Phần, điều, điểm, đoạn; hoặc

   c) Điều, điểm, đoạn.

   Phần, chương, mục, điều, phụ lục trong quy chuẩn kỹ thuật phải có tiêu đề. Tiêu đề là cụm từ chỉ nội dung chính của phần, chương, mục, điều, phụ lục.

   Bố cục và đánh số thứ tự trong quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo Mẫu quy định tại Phụ lục X kèm theo Thông tư này

   Như vậy, về cơ bản, bố cục và đánh số vẫn giống với quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BKHCN. Tuy nhiên, tại Thông tư 10/2023/TT-BKHCN quy định thêm cách trình bày bố cục có Điều, điểm đoạn dựa theo mức độ phức tạp của đối tượng quản lý.

   Bố cục

   Đánh số

   Phần

   I

   Chương

   I.I

   Mục

   I.I.I

   Điều

   1

   Điểm (cấp 1)

   1.1

   Điểm (cấp 2)

   1.1.1

   Điểm (cấp 3)

   1.1.1.1

   Điểm (cấp 4)

   1.1.1.1.1

   Điểm (cấp 5)

   1.1.1.1.1.1

   Đoạn

   Không đánh số, sử dụng chữ hoặc dấu, ví dụ: a, b... hoặc -, +...

   Phụ lục

   A

   Sửa đổi khái niệm về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định mới năm 2023?

   Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 26/2019/TT-BKHCN quy định về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương như sau:

   Giải thích từ ngữ

   ...

   2. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương là quy chuẩn kỹ thuật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là địa phương) ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương và yêu cầu cụ thể về kiểm soát an toàn, môi trường cho phù hợp với đặc điểm địa lý, khí hậu, thủy văn và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương viết tắt là: QCĐP.

   Theo đó, Thông tư 10/2023/TT-BKHCN có sự thay đổi về khái niệm "Quy chuẩn kỹ thuật địa phương" cụ thể tại khoản 1 Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BKHCN như sau:

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

   1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

   “2. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương là quy chuẩn kỹ thuật do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương và yêu cầu cụ thể về kiểm soát an toàn, môi trường cho phù hợp với đặc điểm địa lý, khí hậu, thủy văn và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương viết tắt là: QCĐP.”

   ...

   Theo đó, trong khái niệm mới về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định mới thì đây là quy chuẩn kỹ thuật do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật chứ không phải là Quy chuẩn kỹ thuật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật nữa.

   Như vậy, so với Thông tư 26/2019/TT-BKHCN thì Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đã có sự thay đổi về thẩm quyền ban hành.

   Lưu ý: Thông tư 10/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 18/7/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn