Phương thức, nguyên tắc hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển giảm nghèo?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/06/2022

Phương thức, nguyên tắc hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển giảm nghèo quy định như thế nào? Nội dung hỗ trợ trợ đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển giảm nghèo được quy định như thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn theo quy định mới. Tôi cảm ơn.

  • Phương thức, nguyên tắc hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển giảm nghèo quy định như thế nào?

   Theo Điều 4 Thông tư 09/2022/TT-BLDTBXH (Có hiệu lực từ 11/07/2022) quy định phương thức, nguyên tắc hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển giảm nghèo như sau:

   1. Phương thức hỗ trợ

   Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thực hiện theo dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù.

   2. Nguyên tắc hỗ trợ

   a) Đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án.

   b) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

   c) Phù hợp với lợi thế so sánh, thế mạnh của từng vùng, miền; phù hợp với nhu cầu thị trường và bảo đảm tính hiệu quả bền vững.

   d) Phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người khuyết tật (không có sinh kế ổn định).

   đ) Ưu tiên hỗ trợ tham gia dự án mô hình giảm nghèo đối với người lao động thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tạo điều kiện để người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn được tham gia thực hiện dự án mô hình giảm nghèo.

   e) Ưu tiên hỗ trợ dự án mô hình giảm nghèo thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

   g) Bảo vệ môi trường.

   h) Thời gian thực hiện mỗi dự án tối đa 3 năm.

   Nội dung hỗ trợ trợ đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển giảm nghèo được quy định như thế nào?

   Tại Điều 5 Thông tư này quy định nội dung hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển giảm nghèo như sau:

   1. Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường.

   2. Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ.

   3. Vật tư, nguyên liệu, công cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi.

   4. Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

   5. Hỗ trợ chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí thiết lập mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

   6. Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tố nhóm, nâng cao năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm.

   7. Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án cho đến khi có kết quả.

   8. Tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa phương do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao.

   9. Xây dựng, quản lý dự án.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn