Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại công ty sản xuất giày dép Việt Nam hết hiệu lực thì công ty có phải thu hồi Giấy phép không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại công ty sản xuất giày dép Việt Nam hết thời hạn thì công ty có phải thu hồi Giấy phép không? Trình tự các bước thu hồi Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã hết thời hạn thực hiện ra sao? Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc trường hợp nào thì không cần Giấy phép lao động?

Công ty tôi hiện đang sản xuất giày dép và tôi có thuê 05 nhân viên có trình độ cao (đến từ Hàn Quốc). Sắp tới Giấy phép lao động của họ hết hạn sau 03 năm công ty ký kết hợp đồng và bây giờ công ty tôi không muốn giao kết tiếp nữa thì có cần phải thu hồi Giấy phép của họ hay không?

Mong nhận được giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn!

  • Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại công ty sản xuất giày dép Việt Nam hết thời hạn thì công ty có phải thu hồi Giấy phép không?

   Theo Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('446C5', '384601');" target='_blank'>Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định nếu thuộc một trong 03 trường hợp dưới đây thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ bị thu hồi Giấy phép:

   - Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 156 Bộ luật Lao động 2019:

   Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực
   1. Giấy phép lao động hết thời hạn.
   2. Chấm dứt hợp đồng lao động.
   3. Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.
   4. Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.
   5. Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt.
   6. Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
   7. Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động.

   - Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này.

   - Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

   Theo đó, Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại công ty sản xuất giày dép Việt Nam hết thời hạn và công ty không muốn tiếp tục giao kết hợp đồng với những nhân viên này thì công ty phải thực hiện thu hồi lại Giấy phép của họ.

   Trình tự các bước thu hồi Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã hết thời hạn thực hiện ra sao?

   Cụ thể theo Điều 21 Nghị định 152/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('446C5', '384601');" target='_blank'>Điều 21 Nghị định 152/2020/NĐ-CP có quy định các bước thu hồi Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện như sau:

   Trình tự thu hồi giấy phép lao động
   1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định này thì trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.
   2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 20 Nghị định này thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi giấy phép lao động theo Mẫu số 13/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
   3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

   Theo đó, với thông tin anh/chị cung cấp cho chúng tôi, thì tùy vào từng trường hợp thu hồi Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài mà sẽ có trình tự thu hồi Giấy phép khác nhau.

   Cụ thể, trường hợp Giấy phép lao động của nhân viên công ty anh/chị hết thời hạn và không gia hạn tiếp cho họ thì công ty anh/chị thu hồi giấy phép lao động của nhân viên để nộp lại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

   Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc trường hợp nào thì không cần Giấy phép lao động?

   Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('446C5', '384601');" target='_blank'>Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP có quy định thì:

   Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
   Ngoài các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động, người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:
   1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
   2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
   3. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.
   4. Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.
   5. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
   6. Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.
   7. Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.
   8. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
   9. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
   10. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.
   11. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
   12. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
   13. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.
   14. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

   Theo đó, trên đây có nêu 14 trường hợp mà người lao động nước ngoài khi vào hoạt động, làm việc tại Việt Nam thì không cần xin Giấy phép lao động.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn