Trình tự và thủ tục kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán được quy định ra sao?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/12/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về trình tự và thủ tục kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán? Rất mong sớm nhận phản hồi.

  • Trình tự và thủ tục kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán được quy định tại Khoản 4 Điều 23 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

   - Trước khi thực hiện kiểm soát hồ sơ, Vụ CĐ&KSCLKT trao đổi với Kiểm toán trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán được kiểm soát hồ sơ để thông báo Quyết định thành lập Tổ kiểm soát, kế hoạch kiểm soát và đề nghị đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chuẩn bị hồ sơ để cung cấp kịp thời cho Tổ kiểm soát của Vụ CĐ&KSCLKT.

   - Căn cứ kế hoạch kiểm soát, Tổ kiểm soát thực hiện kiểm soát hồ sơ kiểm toán và hồ sơ kiểm soát của cuộc kiểm toán theo các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 23 của Quy chế này. Quá trình thực hiện kiểm soát phải thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Phòng Tổng hợp, các Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng Đoàn KTNN liên quan đến việc kiểm soát hồ sơ để xử lý khó khăn, vướng mắc và thực hiện kiểm soát; trường hợp cần thiết thì lập phiếu trao đổi trình Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT ký gửi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán để đề nghị Kiểm toán trưởng chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với Tổ kiểm soát của Vụ CĐ&KSCLKT. Nếu phải điều chỉnh kế hoạch kiểm soát, Tổ trưởng Tổ kiểm soát báo cáo Vụ trưởng xem xét quyết định.

   - Trưởng Đoàn KTNN, Phòng Tổng hợp, các Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán cung cấp hồ sơ kiểm toán, hồ sơ kiểm soát liên quan để Tổ kiểm soát thực hiện kiểm soát hồ sơ.

   - Các nội dung và kết quả làm việc của Tổ kiểm soát hồ sơ phải được lập thành biên bản, ký xác nhận với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm soát hồ sơ.

   - Kết thúc kiểm soát, Tổ trưởng Tổ kiểm soát lập dự thảo Báo cáo kết quả kiểm soát hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán (Mẫu số 06a - Báo cáo kiểm soát hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán kèm theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán) trình Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT.

   - Vụ CĐ&KSCLKT gửi dự thảo báo cáo kiểm soát hồ sơ kiểm toán để lấy ý kiến của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán bằng văn bản trong thời gian 10 ngày (ngày bình thường theo lịch) kể từ ngày kết thúc kiểm soát hồ sơ kiểm toán theo kế hoạch được phê duyệt.

   - Tổ kiểm soát hồ sơ hoàn thiện báo cáo kiểm soát hồ sơ trình Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT để gửi xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN phụ trách Vụ (với cuộc có phát hiện quan trọng).

   h) Tổ kiểm soát hồ sơ hoàn thiện báo cáo kiểm soát hồ sơ theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN phụ trách, trình Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT ký phát hành.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn