Trách nhiệm của các đơn vị tham mưu trong lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/04/2022

Trách nhiệm của các đơn vị tham mưu, Trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán được quy định như thế nào?

  • Trách nhiệm của các đơn vị tham mưu trong lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán

   Căn cứ Điều 7 Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN (có hiệu lực từ 02/05/2022) trách nhiệm của các đơn vị tham mưu trong lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán như sau:

   1. Vụ Tổng hợp

   a) Tổ chức thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt.

   b) Dự thảo thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán, phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt trước khi ban hành.

   c) Kiểm tra, rà soát việc hoàn thiện của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đối với:

   - Dự thảo Báo cáo kiểm toán theo thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước về xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán và ý kiến thẩm định của các đơn vị tham mưu, ý kiến kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán hoặc ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy định này trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước phát hành Báo cáo kiểm toán.

   - Dự thảo thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành.

   - Dự thảo công văn thông báo kết quả, kiến nghị kiểm toán đến cơ quan nhà nước có liên quan (nếu có).

   d) Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về các ý kiến thẩm định và kết quả kiểm tra, rà soát việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, dự thảo thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và dự thảo công văn thông báo kết quả, kiến nghị kiểm toán đến cơ quan nhà nước có liên quan (nếu có) của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành cùng với việc trình Tổng Kiểm toán nhà nước phát hành Báo cáo kiểm toán.

   2. Vụ Pháp chế tổ chức thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy định này trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về các ý kiến thẩm định.

   3. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tổ chức kiểm soát và thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy định này trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về các ý kiến kiểm soát và thẩm định.

   4. Trong trường hợp Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu khi xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có ý kiến bằng văn bản với đơn vị chủ trì cuộc Kiểm toán về nội dung tiếp thu, chỉnh sửa những ý kiến kiểm soát, thẩm định của đơn vị mình và ý kiến kết luận có liên quan tại thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước về xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán trên cơ sở rà soát Báo cáo kiểm toán gửi lấy ý kiến đơn vị (hoàn thành trong thời gian 07 ngày kể từ ngày Báo cáo kiểm toán được gửi lấy ý kiến cho đơn vị được kiểm toán), chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về các ý kiến của mình.

   5. Văn phòng Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc tổ chức xét duyệt, thông báo kết quả kiểm toán và phát hành Báo cáo Kiểm toán.

   Trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

   Căn cứ Điều 8 Quy định này trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán như sau:

   Đoàn kiểm toán, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, các đơn vị tham mưu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật và danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn