Hướng dẫn cách xử lý khi xuất sai hóa đơn thuế suất 8% thành 10%?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/09/2023

Xin hỏi: Hướng dẫn cách xử lý khi xuất sai hóa đơn thuế suất 8% thành 10%?- Câu hỏi của chị Thương (Đà Nẵng).

  • Khi nào được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng?

   Tại Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về hóa đơn giá trị gia tăng như sau:

   Loại hóa đơn

   Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

   1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

   a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

   b) Hoạt động vận tải quốc tế;

   c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

   d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

   ...

   Như vậy, hóa đơn giá trị gia tăng được sử dụng khi tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

   - Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa.

   - Hoạt động vận tải quốc tế.

   - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

   - Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

   Hướng dẫn cách xử lý khi xuất sai hóa đơn thuế suất 8% thành 10%? (Hình từ Internet)

   Hóa đơn điện tử bắt buộc phải có những nội dung gì?

   Tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định nội dung bắt buộc phải có trong hóa đơn điện tử bao gồm:

   - Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn

   - Tên liên hóa đơn

   - Số hóa đơn

   - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

   - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

   - Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.

   - Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua.

   - Thời điểm lập hóa đơn

   - Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử

   - Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có

   - Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) và các nội dung khác liên quan (nếu có).

   - Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

   - Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn.

   Lưu ý: Một số trường hợp được quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ các nội dung trên.

   Hướng dẫn cách xử lý khi xuất sai hóa đơn thuế suất 8% thành 10%?

   Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định về giảm thuế giá trị gia tăng như sau:

   Giảm thuế giá trị gia tăng

   .....

   5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

   .....

   Tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về xử lý hóa đơn có sai sót như sau:

   Xử lý hóa đơn có sai sót

   1. Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

   2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

   a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

   b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

   b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

   Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

   ...

   Như vậy, khi cơ sở kinh doanh dịch vụ hoặc hàng hóa đã xuất sai hóa đơn mức thuế suất 10% nhưng thuộc trường hợp quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP được giảm thuế suất xuống 8% nếu chưa kịp điều chỉnh thì xử lý theo 01 trong 02 phương thức như sau:

   Phương thức 1: Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót khi xuất sai hóa đơn.

   Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

   Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

   Trường hợp 2: Lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử có sai sót khi xuất sai hóa đơn:

   - Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót, trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót

   Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

   Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót gửi đến:

   - Người mua đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

   - Gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

   Sau đó, căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào.

   Như vậy, xuất sai hóa đơn VAT 8% thành 10% thì xử lý theo hướng dẫn trên (áp dụng đối với hóa đơn điện tử).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn