Thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch kiểm toán

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 28/02/2022

Thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch kiểm toán được quy định như thế nào? Trách nhiệm của Thanh tra Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Kiểm toán nhà nước trong trình tự lập, thẩm định, ban hành, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán như thế nào?

  • Thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch kiểm toán được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 21 Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch kiểm toán được quy định như sau:

   1. Trường hợp cần thay đổi về mục tiêu, mức trọng yếu, nội dung, phạm vi, giới hạn, địa điểm, thời hạn kiểm toán, thành phần đoàn kiểm toán, danh mục đầu mối kiểm toán: Trưởng đoàn kiểm toán báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán bằng văn bản để trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định và chỉ thực hiện sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

   2. Tổng Kiểm toán nhà nước phân cấp, ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán trong trường hợp cần thiết được điều chỉnh thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán do Tổ kiểm toán thực hiện mà không làm tăng, giảm thời gian kiểm toán của cuộc kiểm toán hoặc điều chuyển nhân sự giữa các Tổ kiểm toán trong Đoàn kiểm toán và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sau khi quyết định điều chỉnh thời gian hoặc nhân sự Tổ kiểm toán, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách và thông báo tới Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng, Thanh tra Kiểm toán nhà nước, Trung tâm Tin học và các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

   Trách nhiệm của Thanh tra Kiểm toán nhà nước trong trình tự lập, thẩm định, ban hành, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán

   Căn cứ Điều 19 Quy định này trách nhiệm của Thanh tra Kiểm toán nhà nước trong trình tự lập, thẩm định, ban hành, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán như sau:

   Thực hiện thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện kế hoạch kiểm toán.

   Trách nhiệm của Văn phòng Kiểm toán nhà nước trong trình tự lập, thẩm định, ban hành, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán

   Căn cứ Điều 20 Quy định này trách nhiệm của Văn phòng Kiểm toán nhà nước trong trình tự lập, thẩm định, ban hành, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán như sau:

   Thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc Tổng Kiểm toán nhà nước trong tổ chức xét duyệt kế hoạch kiểm toán và ban hành quyết định kiểm toán.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn