Kiểm toán Nhà nước ban hành quy trình kiểm toán mới áp dụng từ ngày 13/7/2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 31/05/2023

Xin hỏi: Từ ngày 13/7/2023, Kiểm toán Nhà nước ban hành quy trình kiểm toán mới bao gồm mấy bước? Mục đích ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là gì?- Câu hỏi của chị Tuyến (Cao Bằng).

  • Mục đích ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là gì?

   Tại Điều 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN quy định cụ thể về mục đích ban hành quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước như sau:

   Mục đích ban hành

   1. Tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp để tổ chức các công việc trong một cuộc kiểm toán, các hoạt động của Đoàn kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN); bảo đảm tính thống nhất trong việc tổ chức, thực hiện, quản lý hoạt động kiểm toán.

   2. Là cơ sở để thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát chất lượng kiểm toán, đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.

   3. Làm căn cứ để xây dựng hướng dẫn kiểm toán đối với từng loại hình, từng lĩnh vực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

   4. Tạo cơ sở cho việc xây dựng hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các ngạch KTVNN.

   Như vậy, mục đích của việc ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước nhằm:

   - Tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp để tổ chức các công việc trong một cuộc kiểm toán, các hoạt động của Đoàn kiểm toán và Kiểm toán viên Nhà nước.

   - Bảo đảm tính thông nhất trong việc tổ chức, thực hiện, quản lý hoạt động kiểm toán.

   - Là cơ sở để thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát chất lượng kiểm toán, đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên Nhà nước.

   - Làm căn cứ để xây dựng hướng dẫn kiểm toán đối với từng loại hình, từng lĩnh vực kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

   - Tạo cơ sở cho việc xây dựng hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước.

   Kiểm toán Nhà nước ban hành quy trình kiểm toán mới áp dụng từ ngày 13/7/2023? (Hình từ Internet)

   Kiểm toán Nhà nước ban hành quy trình kiểm toán mới áp dụng từ ngày 13/7/2023?

   Ngày 29/5/2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN quy định về quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

   Theo đó tại Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN có quy định quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước bao gồm 4 bước:

   Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán;

   Bước 2: Thực hiện kiểm toán;

   Bước 3: Lập và gửi báo cáo kiểm toán;

   Bước 4: Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

   Đối tượng áp dụng quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước bao gồm:

   - Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước được giao nhiệm vụ chỉ trì thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát chất lượng kiểm toán;

   - Các đoàn của Kiểm toán Nhà nước;

   - Các tổ chức, cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán, cộng tác viên Kiểm toán Nhà nước, đơn vi được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

   Lưu ý: Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 13/7/2023 và thay thế Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN.

   Yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán Nhà nước và thành viên Đoàn kiểm toán quy định như thế nào?

   Tại Điều 4 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN quy định yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán như sau:

   - Tuân thủ Luật Kiểm toán Nhà nước.

   - Luật phòng, chống tham nhũng và nâng cao đạo đức công vụ để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

   - Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước.

   - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước; Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán và nâng cao chất lượng lập báo cáo kiểm toán.

   - Các quy định khác của Kiểm soát Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan trong suốt quá trình kiểm toán từ bước xây dựng kế hoạch kiểm toán đến thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

   - Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục đã quy định trong quy trình kiểm toán.

   - Tổ chức tiến hành các công việc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán đã phê duyệt theo quy định.

   - Trong quá trình thực hiện kiểm toán, trưởng đoàn kiểm toán hoặc các tổ trưởng tổ kiểm toán phải chỉ đạo các thành viên Đoàn kiểm toán: Ghi chép, tập hợp đầy đủ kết quả kiểm toán cụ thể của từng bước công việc vào hồ sơ kiểm toán nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở cho các ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán.

   - Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán, kỹ thuật công nghệ cao để nâng cam chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán, bảo mật thông tin theo quy định.

   - Định kỳ tổng hợp kết quả kiểm toán, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch với cấp trên.

   - Hoàn thành các nội dung công việc trong kế hoạch kiểm toán theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

   - Trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán theo Quy trình kiểm toán.

   - Thường xuyên giám sát, kiểm tra công việc của các thành viên Đoàn kiểm toán để đánh giá kết quả, rà soát và đánh giá bằng chứng kiểm toán, rút kinh nghiệm và quyết định công việc cho bước tiếp theo.

   - Lập và lưu trữ tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán được thực hiện theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

   - Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước.

   - Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán, chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Đối với cuộc kiểm toán liên quan đến bí mật Nhà nước hoặc có nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước, ngoài việc tuân thủ Quy trình này còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

   Lưu ý: Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 13/7/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn