Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có được tiếp tục sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/11/2022

Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có được tiếp tục sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế hay không? Hộ kinh doanh có bắt buộc phải có quyết định thành lập Hội đồng tiêu huỷ hoá đơn trong hồ sơ tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế hay không? Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thế gặp sự cố thì có được sử dụng hoá đơn giấy cho cơ quan thuế đặt in không? 

Công ty em có đặt mua hoá đơn ở cơ quan thuế nhưng chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử. Vậy cho em hỏi số lượng hoá đơn em đã mua mà chưa sử dụng thì có được tiếp tục sử dụng hay không? Xin cảm ơn!

  • Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có được tiếp tục sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế hay không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có được tiếp tục sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế hay không?

   Theo Khoản 2 Điều 24 Nghị định 123/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6CE1C', '381128');" target='_blank'>Điều 24 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in như sau:

   2. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

   Số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo.

   Đối với các lần mua hóa đơn sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

   Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

   Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

   Căn cứ Khoản 3 Điều 25 Nghị định 123/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6CE1C', '381128');" target='_blank'>Điều 25 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định xử lý hóa đơn mua của cơ quan thuế trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng như sau:

   3. Trường hợp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn điện tử phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 27 Nghị định này trước khi sử dụng hóa đơn điện tử.

   Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định trên.

   2. Hộ kinh doanh có bắt buộc phải có quyết định thành lập Hội đồng tiêu huỷ hoá đơn trong hồ sơ tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế hay không?

   Tại Điểm d Khoản 2 Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6CE1C', '381128');" target='_blank'>Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục doanh nghiệp tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế như sau:

   d) Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:

   - Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

   - Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

   - Biên bản tiêu hủy hóa đơn;

   - Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

   Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

   Theo quy định trên, hộ kinh doanh không cần phải có quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn trong hồ sơ tiêu huỷ hoá đơn đặt in mua của cơ quan thuế.

   3. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thế gặp sự cố thì có được sử dụng hoá đơn giấy cho cơ quan thuế đặt in không?

   Theo Điều 20 Nghị định 123/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6CE1C', '381128');" target='_blank'>Điều 20 Nghị định 123/2020/NĐ-CP hướng dẫn về việc xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như sau:

   1. Trường hợp người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì liên hệ với cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ để hỗ trợ xử lý sự cố. Trong thời gian xử lý sự cố người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì đến cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

   2. Trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, Tổng cục Thuế thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyển sang hệ thống dự phòng và có trách nhiệm thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về các sự cố nêu trên. Tổng cục Thuế lựa chọn một số tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử có đủ điều kiện để ủy quyền cấp mã hóa đơn điện tử trong trường hợp hệ thống của cơ quan thuế gặp sự cố.

   Trường hợp trong thời gian chưa khắc phục được sự cố của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng. Sau khi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được khắc phục, cơ quan thuế thông báo để các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

   3. Trường hợp do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có trách nhiệm thông báo cho người bán được biết, phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải khắc phục nhanh nhất sự cố, có biện pháp hỗ trợ người bán lập hóa đơn điện tử để gửi cơ quan thuế cấp mã trong thời gian ngắn nhất.

   4. Trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp lỗi kỹ thuật chưa tiếp nhận được dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã, Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trong thời gian này tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tạm thời chưa chuyển dữ liệu hóa đơn không có mã đến cơ quan thuế.

   Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Thuế có thông báo Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoạt động trở lại bình thường, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Việc gửi dữ liệu hóa đơn điện tử sau khi có thông báo Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp lỗi kỹ thuật không được xác định là hành vi chậm gửi dữ liệu hóa đơn điện tử.

   Như vậy, khi có sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng chưa khắc phục được thì cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm bán hóa đơn đặt in để cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng sử dụng. Sau khi sử dụng, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng sẽ gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn