Giáo viên chủ nhiệm lớp có trong Hội đồng thi đua và khen thưởng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/01/2023

Xin hỏi là giáo viên chủ nhiệm lớp con tôi có trong Hội đng thi đua và khen thưởng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hay không? - Câu hỏi của Hạ Vi (Hà Nội).

  • Giáo viên chủ nhiệm lớp có trong Hội đồng thi đua và khen thưởng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hay không?

   Căn cứ Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 22/02/2023) quy định về Hội đồng kỷ luật Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

   Các hội đồng trong Trung tâm

   1. Hội đồng thi đua và khen thưởng

   Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập vào đầu mỗi năm học để giúp giám đốc Trung tâm tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên trong Trung tâm. Hội đồng thi đua khen thưởng do giám đốc Trung tâm thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng gồm: bí thư, cấp ủy, phó giám đốc, một số tổ trưởng và các giáo viên chủ nhiệm lớp.

   2. Hội đồng kỷ luật

   a) Hội đồng kỷ luật học viên được thành lập để xét hoặc xóa kỷ luật đối với học viên theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật học viên do giám đốc Trung tâm quyết định thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng gồm: bí thư, cấp ủy, phó giám đốc, một số tổ trưởng, các giáo viên chủ nhiệm lớp có học viên vi phạm, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và trưởng ban đại diện cha mẹ học viên của Trung tâm (đối với học viên trong độ tuổi học phổ thông).

   b) Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên và nhân viên được thành lập để xét và đề nghị xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên và nhân viên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   3. Hội đồng tư vấn

   Hội đồng tư vấn do giám đốc thành lập theo yêu cầu cụ thể của công việc. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động của hội đồng tư vấn do giám đốc Trung tâm quy định. Các thành viên của Hội đồng làm theo vụ việc và không hưởng lương.

   Như vậy, các giáo viên chủ nhiệm lớp có học viên được khen thưởng sẽ có trong Hội đồng thi đua và khen thưởng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

   (Hình từ Internet)

   Giáo viên của trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên cần có những tiêu chuẩn gì về trình độ đào tạo?

   Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 22/02/2023) quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, báo cáo viên của trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên như sau:

   Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, báo cáo viên

   1. Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định như giáo viên phổ thông tương ứng với từng cấp học.

   2. Giáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục, đào tạo để lấy chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải đảm bảo các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

   3. Báo cáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn các chương trình giáo dục khác của Trung tâm phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc Trung tâm quy định.

   Theo đó, giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định như giáo viên phổ thông tương ứng với từng cấp học.

   Giáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục, đào tạo để lấy chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải đảm bảo các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

   Nhiệm vụ và quyền hạn giáo viên trong trung tâm tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên là gì?

   Tại Điều 20 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 22/02/2023) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên của trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên như sau:

   (1) Giáo viên tại Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn như giáo viên tại trường phổ thông.

   (2) Tham gia điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng:

   (3) Biên soạn tài liệu, tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên do Trung tâm tổ chức;

   (4) Tham gia công tác tuyển sinh và công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục;

   (5) Tham gia quản lý các lớp học, các lớp liên kết đào tạo của Trung tâm;

   (6) Tham gia hoạt động đảm bảo chất: lượng giáo dục của Trung tâm;

   (7) Hỗ trợ hoạt động chuyên môn tại các trung tâm học tập cộng đồng;

   (8) Phụ đạo, hỗ trợ học tập đối với học viên khuyết tật.

   Lưu ý: Giáo viên làm công tác chủ nhiệm tại Trung tâm ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn như trên còn có thêm những nhiệm vụ và quyền hạn như giáo viên làm công tác chủ nhiệm tại trường phổ thông.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn