Để trở thành phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên phải có bằng đại học gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/01/2023

Tôi muốn được biết về thông tin bằng đại học của phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên yêu cầu như thế nào? - Câu hỏi của Tú Hà (Hà Tĩnh).

  • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phó giám đốc hay không?

   Tại Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 22/02/2023) quy định về cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

   Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

   Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm: giám đốc, các phó giám đốc; các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; lớp học; tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo (nếu có); hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật; hội đồng khoa học, hội đồng tư vấn (khi cần thiết).

   Căn cứ quy định trên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ có các phó giám đốc.

   (Hình từ Internet)

   Phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên phải có bằng đại học gì?

   Căn cứ Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 22/02/2023) quy định về tiêu chuẩn của phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

   Phó giám đốc Trung tâm

   1. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công việc do giám đốc phân công hay được ủy quyền.

   2. Tiêu chuẩn phó giám đốc Trung tâm

   a) Có đủ sức khỏe, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;

   b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

   c) Có kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.

   3. Cơ quan chủ quản quyết định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với phó giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cần có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và đáp ứng các điều kiện khác như:

   - Có đủ sức khỏe, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;

   - Có kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.

   Hội đồng kỷ luật học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có Phó giám đốc hay không?

   Căn cứ Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 22/02/2023) quy định thành viên của Hội đồng kỷ luật học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

   Các hội đồng trong Trung tâm

   1. Hội đồng thi đua và khen thưởng

   Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập vào đầu mỗi năm học để giúp giám đốc Trung tâm tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên trong Trung tâm. Hội đồng thi đua khen thưởng do giám đốc Trung tâm thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng gồm: bí thư, cấp ủy, phó giám đốc, một số tổ trưởng và các giáo viên chủ nhiệm lớp.

   2. Hội đồng kỷ luật

   a) Hội đồng kỷ luật học viên được thành lập để xét hoặc xóa kỷ luật đối với học viên theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật học viên do giám đốc Trung tâm quyết định thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng gồm: bí thư, cấp ủy, phó giám đốc, một số tổ trưởng, các giáo viên chủ nhiệm lớp có học viên vi phạm, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và trưởng ban đại diện cha mẹ học viên của Trung tâm (đối với học viên trong độ tuổi học phổ thông).

   b) Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên và nhân viên được thành lập để xét và đề nghị xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên và nhân viên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   3. Hội đồng tư vấn

   Hội đồng tư vấn do giám đốc thành lập theo yêu cầu cụ thể của công việc. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động của hội đồng tư vấn do giám đốc Trung tâm quy định. Các thành viên của Hội đồng làm theo vụ việc và không hưởng lương.

   Theo đó, Phó giám đốc sẽ là thành viên của Hội đồng kỷ luật học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được thành lập để xét hoặc xóa kỷ luật đối với học viên theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật học viên do giám đốc Trung tâm quyết định thành lập và làm chủ tịch.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn