Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Kiểm soát viên tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) cần đáp ứng là gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/12/2022

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Kiểm soát viên tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) cần đáp ứng là gì? Kiểm soát viên tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) có trách nhiệm như thế nào? Trường hợp nào Kiểm soát viên Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) sẽ bị miễn nhiệm?

Giải đáp thắc mắc giúp tôi, xin cảm ơn!

  • Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Kiểm soát viên tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) cần đáp ứng là gì?

   Căn cứ Điều 23 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022' onclick="vbclick('8530C', '384623');" target='_blank'>Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Kiểm soát viên tại Tổng công ty Giấy Việt Nam cần đáp ứng sau đây:

   Ban kiểm soát, kiểm soát viên

   ...

   4. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với kiểm soát viên

   Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và quy định khác có liên quan.

   Dẫn chiếu đến Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 ' onclick="vbclick('68525', '384623');" target='_blank'>Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 có nêu cụ thể:

   1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

   b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

   c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

   d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

   đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

   2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

   Hình từ Internet

   Kiểm soát viên tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) có trách nhiệm như thế nào?

   Theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022' onclick="vbclick('8530C', '384623');" target='_blank'>Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022, về trách nhiệm của Kiểm soát viên tại Tổng công ty Giấy Việt Nam như sau:

   - Tuân thủ pháp luật, Điều lệ VINAPACO, quyết định của Bộ Công Thương và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên.

   - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các bên tại VINAPACO.

   - Trung thành với lợi ích của Nhà nước và VINAPACO; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của VINAPACO để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

   - Trường hợp vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này mà gây thiệt hại cho VINAPACO thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó;

   Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thế bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật;

   Hoàn trả lại cho VINAPACO mọi thu nhập và lợi ích có được do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này.

   - Báo cáo kịp thời cho cơ quan đại diện chủ sở hữu, đồng thời yêu cầu Kiểm soát viên chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp phát hiện Kiểm soát viên đó vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao.

   - Báo cáo kịp thời cho Bộ Công Thương và cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp sau đây:

   + Phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của VINAPACO làm trái quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái quy định đó;

   + Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ hoặc quy chế quản trị nội bộ VINAPACO.

   - Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp nào Kiểm soát viên Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) sẽ bị miễn nhiệm?

   Theo Điều 28 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022' onclick="vbclick('8530C', '384623');" target='_blank'>Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022 có nêu thì:

   Miễn nhiệm, cách chức Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên

   1. Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

   a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 23 của Điều lệ này;

   b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

   c) Được cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân công thực hiện nhiệm vụ khác;

   d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   2. Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

   a) Không hoàn thành nghĩa vụ, nhiệm vụ, công việc được phân công trong 01 năm;

   b) Không thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ, công việc được phân công trong 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

   d) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát quy định của pháp luật và Điều lệ VINAPACO;

   d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, 04 trường hợp sau đây thì Kiểm soát viên Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) bị miễn nhiệm:

   - Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022' onclick="vbclick('8530C', '384623');" target='_blank'>Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022;

   - Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

   - Được cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân công thực hiện nhiệm vụ khác;

   - Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn