Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì đương nhiên không còn là thành viên của công ty có đúng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì? Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì đương nhiên không còn là thành viên của công ty có đúng không? Có phải thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chưa góp đủ số vốn cam kết trong thời hạn quy định thì chỉ chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã góp hay không? Giấy chứng nhận phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có những nội dung gì?

Tôi là một thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đã cam kết góp vốn vào công ty. Tuy nhiên trong thời gian chuyển giao số vốn do gặp một số vấn đề nên tôi đã không góp đủ số vốn đã cam kết. Không biết tôi có phải chịu trách nhiệm cả phần vốn đã cam kết góp hay không? Mong được giải đáp.

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

   Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

   Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.

   Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

   Hình từ Internet

   Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì đương nhiên không còn là thành viên của công ty có đúng không?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp như sau:

   Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

   1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

   2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

   3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

   a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

   b) Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

   c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

   Theo đó, sau thời hạn theo quy định mà thành viên cam kết góp vốn khi đăng ký thành lập doanh nghiệp vẫn chưa góp đủ phần vốn đã cam kết thì sẽ vẫn là thành viên của công ty và có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp.

   Có phải thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chưa góp đủ số vốn cam kết trong thời hạn quy định thì chỉ chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã góp hay không?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp như sau:

   Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

   ...

   4. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

   Theo đó, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cam kết góp vốn thành lập doanh nghiệp nhưng chưa góp đủ thì vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

   Giấy chứng nhận phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có những nội dung gì?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp như sau:

   Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

   ...

   6. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   b) Vốn điều lệ của công ty;

   c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

   d) Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;

   đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

   e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Theo đó, giấy chứng nhận phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm:

   - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   - Vốn điều lệ của công ty;

   - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

   - Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;

   - Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

   - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn